ČLÁNOK
Vstup do EÚ mierne zvýši deficit verejných financií SR
16. októbra 2003

Vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) zvýši budúcoročný deficit verejných financií o 2,558 mld. Sk. Prebratie záväzkov členstva totiž zaťaží náš štátny rozpočet odvodmi do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev (ES). Celkové výdavky SR spojené so vstupom do únie by mali dosiahnuť v budúcom roku 20,184 mld. Sk pri príjmoch 14,232 mld. Sk a pohľadávkach na priame platby z ES 3,394 mld. Sk.

Ako vyplýva z vládou schváleného návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu, zo záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho záručného a usmerňovacieho fondu by sme mali získať 5,815 mld. Sk, zo štrukturálnych operácií 5,477 mld. Sk a špeciálna kompenzácia by mala Slovensku vyniesť 2,94 mld. Sk. Na výdavkovej strene verejných financií budú vo vzťahu k únii dominovať príspevky do rozpočtu ES v objeme 10,165 mld. Sk a použitie príjmov zo spoločenstva vo výdavkoch štátneho rozpočtu v rozsahu 11,292 mld. Sk. Úspora v domácich výdavkoch na poľnohospodárstvo by celkové výdavky vo vzťahu k únii mala znížiť o 1,273 mld. Sk.

Spolufinancovanie predvstupovej aj povstupovej pomoci sa realizuje zo zdrojov štátneho rozpočtu a konečného prijímateľa. Predvstupová pomoc sa bude v roku 2004 spolufinancovať v sume 3,728 mld. Sk a povstupové prostriedky ES sa budú spolufinancovať najmä presunom časti výdavkov určených na financovanie domácich programov rovnakého alebo podobného zamerania. Na spolufinancovanie je v budúcoročnom rozpočte štátu vyčlenených 7,281 mld. Sk.

Pozitívne saldo finančnej pozície SR voči únií by malo dosiahnuť v budúcom roku 17,282 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2003, kedy sme oprávnený čerpať príjmy len z predvstupovej pomoci sa tak čistá finančná pozícia SR zlepší o 9,383 mld. Sk. Slovensko získa po vstupe do EÚ prístup k dodatočným zdrojom, ktoré budú z veľkej časti smerovať do súkromného sektora a na verejné investície. Ide predovšetkým o projekty podporujúce regionálny rozvoj a zrýchľujúce ekonomický rast.

Schodok verejných financií by mal podľa metodiky ESA 95 dosiahnuť v budúcom roku 3,9 % predpokladanej tvorby hrubého domáceho produktu, čo zodpovedá deficitu verejných financií vo výške 50,3 mld. Sk. Pri prebytku ostatných zložiek rozpočtu verejných financií vo výške 3,3 mld. Sk sa totiž navrhujú čisté výpožičky rozpočtu štátu v objeme 53,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS