ČLÁNOK
Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s. Bratislava vykázala za minulý rok stratu .
16. júla 1998

V roku 1996 dosiahla banka podľa týchto štandardov čistý zisk 667 mil. Sk. Hospodársky výsledok pred zdanením pritom predstavoval – 364 mil. Sk (strata), kým v roku 1996 to bol ešte zisk 777 mil. Sk. Údaje zverejnila spoločnosť na svojej internetovskej stránke. Podľa informácií zverejnených v máji však banka podľa slovenských účtovných pravidiel dosiahla zisk po zdanení vo výške 172,04 mil. Sk, čo je oproti roku 1996 nárast o 91,29 mil. Sk. Bilančná suma VÚB poklesla medziročne o 6,3 mld. Sk a k 31, decembru 1997 predstavovala 155,063 mld. Sk. V minulom roku stúpla hodnota neterminovaných vkladov, ktoré pri medziročnom raste o vyše 4,3 mld. predstavovali takmer 60 mld. Sk. Súčasne však výrazne klesla výška termínovaných vkladov, ktoré dosiahli po 10-miliardovom zostupe hodnotu 79,6 mld. Sk. O 0,37 mld. Sk stúpla hodnota dlhopisov v pasívach banky na 5,7 mld. Sk. Podriadený dlh predstavoval takmer 3,5 mld. Sk po hodnote 3,2 mld. Sk z roku 1996. Rezervy banky stúpli len nepatrne na 5,542 mld. Sk (1996 – 5,533 mld. Sk). Základné imanie zostalo nezmenené na úrovni 4,078 mld. Sk. Pri zvýšení neuhradenej straty o 57 mil. Sk na 7,925 mld. Sk v závere minulého roka dosiahlo vlastné imanie spolu 3,795 mld. Sk. Medziročne tak kleslo o 48 mil. Sk. V minulom roku v porovnaní s rokom 1996 na strane aktív výrazne stúpli predovšetkým vklady v centrálnej banke zo 4,6 na 13,5 mld. Sk. Zároveň približne o 4 mld. Sk klesli vklady v ostatných peňažných ústavoch. O 2,4 mld. Sk klesli tiež v minulom roku úvery a preddavky poskytnuté klientom (netto). Výrazný pokles (o 9 mld. Sk) zaznamenali tiež finančné investície, ktoré k ultimu decembra 1997 dosiahli výšku 14,7 mld. Sk. Majetkové účasti i investičný majetok (netto) zostali približne na úrovni roka 1996. Audit účtovných výkazov VÚB v súlade s Medzinárodnými normami pre audit uskutočnila spoločnosť Deloitte & Touche, s. r.o.. Účtovná závierka zobrazuje podľa vyjadrenia audítora vo všetkých významných aspektoch pravdivo a vierohodne finančnú situáciu VÚB k 31. decembru 1997, ako aj výsledky jej hospodárenia za rok 1997 v súlade s Medzinárodnými účtovnými normami. „Schopnosť banky pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnikateľský subjekt závisí od splnenia cieľov projektu reštrukturalizácie jej úverového portfólia, budúceho ekonomického a legislatívneho prostredia a podmienok na finančnom trhu, ako aj od pokračujúcej spolupráce a podpory Národnej banky Slovenska a príslušných štátnych inštitúcií,“ upozornila zároveň spoločnosť Deloitte & Touche.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS