ČLÁNOK
Všeobecná úverová banka dosiahla za účtovné obdobie minulého roka zisk.
18. mája 1998

Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s. Bratislava dosiahla za účtovné obdobie minulého roka podľa nekonsolidovaných auditovaných výsledkov zisk po zdanení 172,04 mil. Sk, čo je oproti roku 1996 nárast o 91,29 mil. Sk. Výnosy za uvedené obdobie predstavovali 41,917 mld. Sk a náklady 41,745 mld. Sk. Z nákladov najvyššiu hodnotu dosiahli náklady na finančné činnosti 26,012 mld. Sk a náklady na devízové operácie 13,088 mld. Sk. V oblasti výnosov boli najvyššie výnosy z finančných činností 33,002 mld. Sk a výnosy z devízových operácií 15,144 mld. Sk. VÚB vytvorila za minulý rok rezervy a opravné položky vo výške 8,719 mld. Sk, pričom opravné položky predstavovali 4,036 mld. Sk a zákonné rezervy 4,683 mld. Sk. Uvedená tvorba a použitie rezerv a opravných položiek obsahuje aj vzájomné preúčtovanie medzi príslušnými pasívnymi účtami a zodpovedajúcimi nákladovými, príp. výnosovými účtami. Skutočná tvorba rezerv a opravných položiek v sledovanom období predstavovala 1,191 mld. Sk a ich skutočné použitie na odpis 868,62 mil. Sk. Pokladničná hotovosť, prostriedky u emisných bánk a šekové poštové účty dosiahli za minulý rok 17,321 mld. Sk a dlhopisy a iné cenné papiere s pevným výnosom 12,549 mld. Sk. Nehmotný investičný majetok predstavoval 1,103 mld. Sk a hmotný investičný majetok 6,648 mld. Sk. Úvery a vklady ostatných bánk dosiahli za minulý rok 20,373 mld. Sk a úvery poskytnuté klientom 108,816 mld. Sk. Záväzky VÚB voči bankám za rok 1997 dosiahli 36,785 mld. Sk a záväzky voči klientom 105,943 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS