ČLÁNOK
Volebné programy 2002 – SOCIÁLNA SFÉRA
6. septembra 2002

Sociálna sféra je lakmusovým papierikom ekonomiky štátu, tak ako riešenie sociálnej situácie je pre mnohé strany a hnutia povestným voličským motúzikom. Pred štyrmi rokmi sa politici vzácne zhodli na prioritách sociálnej politiky. Boli nimi solidarita, osobná angažovanosť občana, pluralita sociálnych služieb a rozvoj doplnkového dôchodkového poistenia.

Strany usilujúce sa dostať do parlamentu sľubovali zníženie nezamestnanosti (odhady sa dokonca dostali na úroveň pod desať percent), avizovali tvorbu nových pracovných miest, aktívnu politiku zamestnanosti. V tejto oblasti sa predsavzatia stali iba zbožným želaním. V oblasti dôchodkového zabezpečenia sa takisto sľubovali zmeny, prehodnotenie systému, rozšírenie a posilnenie doplnkového dôchodkového poistenia, možnosť zohľadniť skutočnú mieru zásluh na budúcom dôchodku, valorizácia dôchodkov, prehodnotenie systému priebežného financovania atď.

V sociálnych službách sa podľa názorov politikov mali uprednostňovať služby v prirodzenom prostredí občanov, podporovať charita, humanitné a dobrovoľnícke organizácie, pružne reagovať na potreby občanov, pripraviť rovnaké podmienky pre štátnych i neštátnych poskytovateľov služieb, preniesť kompetencie v sociálnych službách na mestá a obce.

V rodinnej politike sa zväčša všetci zhodli na tom, že rodina je základnou bunkou spoločnosti, mali by sa teda posilňovať najmä služby pre rodinu, podporovať mladé rodiny, príspevky na deti prispôsobovať nákladom, predĺžiť rodičovský príspevok na päť rokov, dokonca sa objavil aj názor o znovuzavedení novomanželských pôžičiek.

Najznámejší prísľub SDKÚ zvýšiť nominálne mzdy na dvojnásobok sa vraj nepodaril pre nastavené míny, ktoré po sebe zanechala predchádzajúca vláda. Dnes SDKÚ oficiálne tvrdí, že potrebné reformy sa pre odpor silného koaličného partnera SDĽ oneskorili. Spotreba domácností však stúpa, rastú tržby v maloobchode a v roku 2002 sa očakáva nárast reálnych miezd o štyri percentá.

Koalícia priznáva, že nedokázala zásadnejšie zmeniť sociálny systém z nemotivujúceho na motivujúci, nebojovala účinnejšie proti čiernej práci. Vláda SR zvýšila rodičovské príspevky a poskytla ich každému bez výnimky.

Od nezamestnanosti cez rodinu až po dôchodky

Reforma dôchodkového systému je hlavnou a podstatnou témou volebných programov strán. Dôvod je jasný: nepodarilo sa dokončiť ju v tomto volebnom období. V podstate sa všetky politické strany zhodli v tom, že je nevyhnutné zaviesť platby na osobné účty, zmeniť systém zo zabezpečovacieho na poistný, dokončiť dôchodkovú reformu, a zdôrazňujú aj možnosť doplnkového dôchodkového poistenia.

Podľa viacerých programových téz sa zdôrazňuje úloha jedinca, osobná a individuálna miera zodpovednosti za svoj osud.

Takisto sa viaceré pravicové strany zhodujú v tom, že treba zmeniť Zákonník práce, ktorý parlament schválil iba v tomto roku, teda najmenej niekoľko sporných ustanovení zákona, ktoré presadila ľavica a odbory.

Poniektoré strany sa špeciálne venujú podpore rodiny. Viaceré strany, bez ohľadu na pravý, ľavý alebo tretí smer, prehodnocujú zákon o sociálnej pomoci a upozorňujú najmä na možnosť zneužívania súčasného sociálneho, zachraňujúceho systému, ktorý je priveľmi široký, ponúka priveľa. Očakávania nadmerného paternalizmu štátu najmä neprispôsobivých občanov a tých, ktorí si zvykli žiť z podpôr a dávok, sú privysoké. Miera solidarity sa znižuje, prípadne zvyšuje podľa orientácie tej-ktorej strany. Vo všeobecnosti sa však zdôrazňuje posilňovanie činnosti charity, dobrovoľných a mimovládnych organizácií v oblasti sociálnej pomoci, a významne by sa v budúcnosti mal angažovať aj región a obce.

Slobodné rozhodovanie a zodpovednosť za svoj život

SDKÚ považuje dnešný sociálny systém za príliš drahý, neadresný, vo veľkej miere zneužívaný, komplikovaný a nemotivujúci. Sociálna politika by mala byť podľa nich spravodlivá a motivujúca k aktivite. Princípom v budúcnosti by malo byť: „Nie menej peňazí do systému, ale ich spravodlivejšie a adresnejšie rozdelenie.“

Sociálne dávky by mali byť dostatočne nižšie ako mzda za prácu, pričom ide o to, aby boli „peniaze pre aktívnych, a nie pasívnych“. Dzurindovci budú naďalej presadzovať zníženie daní a odvodov a zmenu Zákonníka práce. SDKÚ sa hlási k projektom transformácie sociálnych služieb na princípe vytvárania verejno-súkromných partnerstiev. „Verejná správa bude definovať potreby, vyčlení finančné prostriedky a súkromníci poskytnú služby,“ vysvetľuje vo volebnom manifeste Príležitosť pre lepší život.

Za jednu z najdôležitejších úloh na najbližšie roky považuje SDKÚ podstatné zníženie nezamestnanosti. „Okrem vytvárania nových pracovných príležitostí podporou podnikateľského prostredia a opatrení v oblasti hospodárskej politiky budú potrebné zmeny aj v sociálnej a školskej politike.“

Problémom rodiny, ktorá je podľa SDKÚ srdcom celej spoločnosti, venuje strana osobitnú časť volebného programu a okrem iného sa zasadzuje aj o prijatie zákona o rodine, ktorý bude chrániť v plnej miere práva detí, a nie iba práva ich biologických rodičov. Podporu rodinám umožnia daňové zvýhodnenia, rozvoj bytovej výstavby, opatrenia na zlepšenie kvality života rodiny atď.

KDH považuje za najväčší sociálny problém pretrvávajúcu vysokú nezamestnanosť. Znížiť ju možno podľa programu KDH daňovou politikou, opatreniami na trhu práce voči nezamestnaným, vrátane rekvalifikácií, a takisto zmenou pracovnej legislatívy, ktorá podľa odborníkov KDH bráni zamestnávateľom vytvárať nové pracovné miesta.

Kresťanskí demokrati budú podporovať vznik a rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom neštátneho sektora, a bude podľa nich potrebné novelizovať aj zákon o sociálnej pomoci. KDH trápi postoj a vzťah našej spoločnosti k rodine, preto venuje jej problémom značnú pozornosť. Chce presadzovať zníženie daňového zaťaženia rodín pomocou odpočítateľných položiek, zaviesť rodičovské knižky, čiže odpúšťanie niektorých poplatkov pre štát, ako aj detské vkladné knižky so vstupnou sumou 5-tis. Sk, pričom ak rodič na ňu bude pravidelne sporiť, odpustí sa mu desať percent z odvodov do Sociálnej poisťovne.

Novinkou sú penzijné kúpeľné šeky pre budúcich dôchodcov, ktoré by mali byť aj motiváciou myslieť na budúcnosť.

SMK by rada dala existenčnú istotu rodinám, práci vážnosť a vytvorila podmienky na zamestnanie matiek. Prihovára sa za účinný systém podpory rodín, ktorý vidí v znižovaní daňového základu pre rodičov. Pre matky s deťmi navrhuje možnosť pracovať na skrátený úväzok, a takisto odstrániť diskrimináciu pohlaví napríklad v oblasti miezd. V oblasti zamestnanosti sa zasadzuje za vypracovanie podporného balíka pre zamestnávateľov, ktorí budú zamestnávať absolventov škôl.

SMER plánuje nastoliť poriadok aj v nezamestnanosti a sociálnej sfére. Za jediný recept na zníženie nezamestnanosti považuje rozvoj podnikania a aktívnu štátnu politiku zamestnanosti. Takisto nebude tolerovať zneužívanie sociálneho systému osobami, ktoré nemajú záujem nájsť si prácu, a bude sa angažovať v diskusii o výhodách a nevýhodách zavedenia pracovných knižiek. Smer garantuje podporenie myšlienky mladomanželských pôžičiek a bude sa maximálne snažiť zvrátiť nepriaznivú situáciu mladých rodín a dôchodcov. Od nezodpovedných rómskych rodičov budú strojcovia tretej cesty požadovať kvalitu a úroveň výchovy a zodpovedajúci životný štandard, ktoré podporia zdravotníckou osvetou a kvalifikovanou sociálnou prácou.

ANO chce prehodnotiť a dobudovať systém štátnej podpory tak, aby bol adresný, kontrolovateľný a efektívny. Rozhodovanie o sociálnych dávkach chce ponechať štátu, ale poskytovať podporu by mali miestne orgány. Aliancia nového občana chce zmeniť zákon o zamestnanosti, nešpecifikuje však ako, a chce výrazne posilniť kontrolu nelegálnej práce.

V dôchodkovej reforme presadzuje zavedenie povinného kapitalizačného piliera a jej cieľom je znížiť odvodové zaťaženie z dnešných 28 percent na 21 z vymeriavacieho základu. Za potrebné považuje umožniť občanom slobodne sa rozhodnúť, kedy chcú odísť do dôchodku, určujúca však bude suma na osobnom účte.

Vo svojom volebnom programe sa osobitne nevenuje rodine, avšak rómska menšina má svoj osobitný oddiel v rámci ľudských práv. Novinkou je zriadenie tzv. štátnej misionárskej činnosti a centralizácia zdrojov určených na riešenie rómskeho problému.

HZDS – ĽS má za cieľ dôstojný život pre všetkých. V sociálnej oblasti ide pritom o prechod k sociálne spravodlivo usporiadanej spoločnosti a k posilňovaniu osobnej a skupinovej spoluzodpovednosti občanov za sociálny osud. Mečiarovci sa zasadzujú za programové zvyšovanie zamestnanosti s dôrazom na regionálne projekty zamerané na najzaostalejšie oblasti a nezamestnanosť hodlajú znížiť na 15 percent. Cieľom HZDS – ĽS je zastaviť zbedačovanie občanov a pokračovať v sociálnej reforme smerom k štandardnej európskej sociálnej kultúre. Ľudová strana vytvorí komplexný systém štátnej sociálnej podpory s príspevkami na bývanie, vzdelanie, dopravu. Pri uplatňovaní zákona o sociálnej pomoci pristúpi strana k sprísneniu a zároveň adresnosti mechanizmu sociálnej pomoci. Strana chce komplexne dokončiť sociálnu reformu, presadí rozvoj doplnkového dôchodkového poistenia a spomína aj možnosť tvorby vzájomnostných sociálnych inštitúcií.

HZD ide o sociálny rozmer demokracie a o udržanie sociálneho zmieru v dlhodobej perspektíve, a to s pomocou rýchlej a efektívnej transformácie dôchodkového systému.

OKS presadzuje adresnú sociálnu politiku, subsidiaritu, čo znamená, že východiskom sociálneho systému je zodpovednosť jednotlivca za svoju rodinu, životnú i sociálnu situáciu. Priamy vstup štátu do výkonu sociálnej politiky je oprávnený až vtedy, keď situáciu nie je možné riešiť žiadnym iným spôsobom, a iba za účelom garantovania minimálneho životného štandardu.

Solidarita podľa tých, ktorí boli pri zrode ponovembrových programov znamená, že ľudia majú morálnu povinnosť nielen voči sebe a svojim najbližším, ale aj voči ostatným ľuďom. OKS navrhuje zrušiť Národný úrad práce, zmeniť filozofiu verejnoprospešných prác, ale takisto zrušiť zákon o tripartite.

DS presadzuje zmenu Zákonníka práce, ktorý obmedzuje nielen práva zamestnávateľa, ale najmä práva zamestnanca slobodne sa rozhodovať o využití svojho potenciálu a ľudského kapitálu. Ide im o voľnosť pracovnoprávnych vzťahov, reformu sociálnych dávok a takisto o prehodnotenie tripartitného mechanizmu, ktorý je podľa demokratov iba zámienkou lobistických záujmových skupín, predovšetkým odborov, na presadzovanie politických cieľov bez akejkoľvek zodpovednosti.

V otázke podpory rodín sa DS zhoduje s KDH pri odpočítateľných položkách z daňového základu na každé dieťa, navrhuje systém pôžičiek na štúdium a za nezaopatrené považuje dieťa do 18 rokov veku.

SNS vo svojom rozsiahlom programe národnej obnovy kladie dôraz na podporu rodiny, a ide jej pritom o spravodlivejšie, účelnejšie a efektívnejšie vynakladanie dávok pre rodinu. Národovci predpokladajú, že výkon sociálnej ochrany bude čoraz viac prenášaný na príslušné samosprávne, verejnoprospešné a podnikateľské subjekty. SNS podporuje zvýšenie podielu platieb z platu zamestnanca a zníženie podielu platieb zamestnávateľa do fondov sociálneho poistenia, a to tak, že by sa zároveň zachovali mzdové náklady práce. Rast počtu pracovných príležitostí podporí SNS tlakmi na zvýšenie predaja domácich výrobkov v domácej obchodnej sieti a takisto „podporou diplomacie na poli otvárania trhov pre slovenské produkty v zahraničí“. SNS odsudzuje plytvanie verejnými prostriedkami, zneužívanie sociálnych dávok a požaduje vyhodnocovať účinnosť existujúceho systému sociálnej ochrany, podpory a pomoci.

SDĽ ponúka a chce pomôcť, aby sa ľudia unavení po práci tešili na príchod domov, teplú večeru a milý úsmev detí. Práca a ľudskosť sú pre ňu najvyššou prioritou a nezamestnanosť nočnou morou našej súčasnosti, ktorá hlboko ponížila pracovitého slovenského občana. Demokratická ľavica chce silný sociálny štát, spojený so sociálnou spravodlivosťou, primeranou životnou úrovňou a materiálnymi podmienkami umožňujúcemu každému občanovi bez výnimky naplnenie jeho ľudských práv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS