ČLÁNOK
Vlani poskytla Eximbanka refinančné úvery za 1,42 mld. Sk
14. októbra 1999

Na úverovaní sa najviac podieľali podnikateľské subjekty strojárenského a drevospracujúceho priemyslu. Podnikatelia prejavili záujem o eskontné úvery, ktoré sa realizovali vo výške 381,1 mil. Sk. Poisťovacie aktivity sa zamerali najmä na poistenie krátkodobých vývozných rizík vo výške 1,381 mld. Sk, čím Eximbanka podporila vývoz vo výške 2,500 mld. Sk. Poistenie sa realizovalo najmä pre SES Tlmače a Martintrade Martin. Vyplýva to z hodnotenia činnosti Eximbanky, ktoré v stredu vzala na vedomie vláda SR.
Za rok 1998 tak Eximbanka dosiahla zisk po zdanení vo výške 257,627 mil. Sk, ktorý bol ovplyvnený výnosmi z finančnej činnosti 704,195 mil. Sk ako aj prevádzkovými nákladmi 201,788 mil. Sk.
Vláda tiež vzala na vedomie informáciu o hospodárení Konsolidačnej banky, ktorá dosiahla za minulý rok zisk po zdanení 39 mil. Sk. K 1. januáru 1993 prevzala do svojho portfólia pohľadávky na trvalo sa obracajúce zásoby bez potrebného zabezpečenia od Konsolidačnej banky, š.p.ú., Praha v celkovom objeme 27,200 mld. Sk od viac ako 2000 subjektov. Objem týchto úverov klesol k 31. decembru 1998 na 21,200 mld. Sk a na celkovom stave úverového portfólia sa podieľajú výškou 93,6 %. Vymáhanie splatnosti týchto úverov je hlavnou úlohou tejto finančnej inštitúcie so základným imaním 2,357 mld. Sk.
Okrem týchto pohľadávok banka prevzala do portfólia zahraničné pohľadávky, ktoré vznikli podnikom a spoločnostiam so sídlom v SR vplyvom zásahu štátu po roku 1989, ďalej pohľadávky z úhrad dopadu devalvácie Kčs, ktoré vznikli organizáciám zahraničného obchodu a roku 1993 poskytla banka aj krátkodobé bezúročné úvery pri zápočte vzájomných pohľadávok a záväzkov v spolupráci s FIZAKO, spol. s.r.o. Taktiež sa podieľala na riešení dopadov konverzie v štátnych podnikoch určených na privatizáciu, oddlženie 10 podnikov predstavovalo 2,883 mld. Sk. Aktíva banky sú kryté hlavne redistribučným úverom NBS v objeme 10,3 mld. Sk a termínovanými vkladmi FNM SR , SLSP a ČSOB.
Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú., Bratislava (SZRB) dosiahla za minulý rok zisk po zdanení 380,5 mil. Sk. Svoju podpornú činnosť realizuje prostredníctvom 13 záručných, 9 príspevkových a 2 úverových programov. Záručné programy boli realizované vo výške 369 mil. Sk, pričom výška podporených úverov bola 530 mil. Sk. V rámci úverových programov PODPORA a ROZVOJ bolo v roku 1998 poskytnutých 88 úverov v objeme 574,5 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS