ČLÁNOK
Vládny zákon proti praniu špinavých peňazí schválený
5. októbra 2000

Poslanci schválili vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Zo 106 prítomných poslancov zákon podporilo 103, zdržal sa jeden a dvaja nehlasovali. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2001.

Cieľom právnej normy je vymedzenie práv a povinností právnických a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Podľa schváleného zákona musí tzv. povinná osoba identifikovať každú právnickú a fyzickú osobu, ak pripravuje, alebo realizuje obchodnú operáciu presahujúcu 100 tisíc korún, alebo viacero na seba nadväzujúcich obchodných operácií, ktorých hodnota v počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov presiahne túto sumu. Povinnej osobe zákon ukladá uschovávať všetky údaje a doklady o obchodnej operácii a údaje získané identifikáciou po dobu 10 rokov a poskytnúť ich na požiadanie finančnej polícii. V prípade porušenia alebo nesplnenia zákonných povinností zo strany povinných osôb podáva finančná polícia návrh na uloženie pokuty. Za opakované porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona podá finančná polícia podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú či inú samostatne zárobkovú činnosť.

Zákon rozširuje okruh osôb povinných osôb o správcovské spoločnosti, depozitárov, organizátorov trhu s cennými papiermi, obchodníkov s cennými papiermi, burzu s cennými papiermi, stredisko cenných papierov, komoditnú burzu, poisťovne, pošty, audítorov, daňových poradcov, kasína, stávkové a realitné kancelárie, zmenárne, záložne a podobné subjekty. V súčasnosti mali oznamovaciu povinnosť len banky. Povinná osoba môže ohlásenú neobvyklú obchodnú operáciu zdržať 24 hodín od prijatia hlásenia finančnou políciou, ak jej uskutočnenie nasvedčuje legalizácii. Štát bude pritom zodpovedný za škodu, ktorá vznikne zdržaním obchodnej operácie, ak nešlo o legalizáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS