ČLÁNOK
Vládne opatrenia na ozdravenie IRB
21. decembra 1998

NBS o nútenej správe IRB rozhodla 19. decembra minulého roku. Vyriešenie situácie v IRB je predmetom záujmu aj vlády SR. Tá mala na svojom zasadnutí v stredu prerokovať projekt reštrukturalizácie IRB v nútenej správe, čo sa však nestalo. Vládni činitelia zdôvodňujú oddialenie prijatia tohto dokumentu porovnaním názorov a podkladov zahraničných finančných inštitúcií a vlády, ako aj legislatívnymi zmenami. Jednou z prekážok je napríklad nemožnosť zníženia základného imania na jednu korunu, pretože minimálna cena akcie banky musí predstavovať 100 Sk. Súčasťou vládou pripravovaných opatrení, ktorých cieľom je reštrukturalizácia a ozdravenie portfólia IRB, by mala byť možnosť zúčtovania straty banky na úrok základného imania, odpísanie klasifikovaných úverov na úkor rezerv tvorených na tento účel predovšetkým v NBS a vyriešenie problému najdôležitejších aktív IRB, ktorými sú zvýhodnené úvery poskytnuté na dostavbu jadrovej elektrárne Mochovce a na komplexnú bytový výstavbu. Všetky uvedené opatrenia by mali smerovať k ozdraveniu banky, a k následnému predaju solventnému a dôveryhodnému investorovi s primeraným bankovým know-how umožňujúcim prístup aj na zahraničné trhy. Celková zadlženosť IRB v nútenej správe voči centrálnej banke dosiahla za deväť mesiacov tohto roka 67 % bilančnej sumy banky. Úvery a vklady NBS v IRB totiž predstavovali ku koncu septembra 25,423 mld. Sk, pričom bilančná suma banky bola 37,818 mld. Sk. IRB zároveň pokračuje v prehlbovaní svojej straty, ktorá po deviatich mesiacoch tohto roka dosiahla 2,792 mld. Sk. Napriek navýšeniu základného imania o 2,0 mld. Sk v júni 1998 aj úsporným opatreniam v banke si udržiavanie likvidity stále vyžaduje pomoc zo strany NBS. Úvery poskytnuté klientom predstavovali k ultimu septembra 32,124 mld. Sk, objem primárnych vkladov klientov na strane pasív však klesol už na 6,537 mld. Sk. Väčšina aktív IRB sa týka problémového financovania bývalej komplexnej bytovej výstavby a investičnej výstavby Slovenských elektrární, ktoré banka prevzala už pri svojom založení. IRB vytvorila ku koncu septembra opravné položky v hodnote 1,366 mld. Sk a zákonné rezervy za 99,053 mil. Sk. Banka zároveň použila opravné položky v objeme 537,028 mil. Sk a zákonné rezervy 9,778 mil. Sk. Celkové výnosy banky predstavovali 2,603 mld. Sk, náklady IRB však boli vyššie o 2,792 mld. Sk. Slovenská poisťovňa navýšila v tomto roku základné imanie banky o 2 mld. Sk na 3 mld. Sk, čo znamená, že vlastní 66-percentný podiel v banke. NBS vidí riešenie situácie banky ďalším kapitálovým posilnením vrátane zahraničného investora. Nedoriešenou otázkou stále zostáva splnenie záväzku štátu z majetkovej ujmy za nízko výnosové úroky, poskytnuté na družstevnú bytovú výstavbu. V tomto roku ide o 900 mil. Sk a v budúcom roku záväzok štátu dosiahne 800 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS