ČLÁNOK
Vláda  schválila Návrh vecných a systémových priorít Dlhodobej koncepcie zahranično-obchodnej politiky SR na obdobie do roku 1999.
13. mája 1998

Pasívum obchodnej bilancie by malo podľa schváleného materiálu postupne klesať, v roku 1998 očakáva ministerstvo saldo 38,6 – 44 mld. Sk, v roku 1999 by potom malo poklesnúť na 33 – 39,2 mld. Sk. V oblasti teritoriálnych priorít je cieľom udržať podiel a dynamiku vzájomného obchodu s krajinami EÚ a CEFTA, posilňovať pozície v obchode so štátmi Spoločenstva nezávislých štátov (hlavne s Ruskou federáciou) a stabilizovať obchod s ČR na úrovni 23 – 25 % zahraničnoobchodného obratu pri vzájomne vyrovnanej obchodnej bilancii. Zároveň by sa mal zvýšiť podiel vývozu do krajín Ázie a Latinskej Ameriky. Z vecného hľadiska sa bude zahraničnoobchodná politika zameriavať na rozvojové programy schválené vládou, napríklad prostredníctvom systému záruk a na cielený vstup zahraničných investícií do odvetví automobilizmu, elektrotechniky a strojárstva. Uvažuje sa tiež s využívaním štrukturálnych podporných fondov EÚ a s ochranou domácich výrobných odvetví v súlade s pravidlami WTO. Činnosťou Eximbanky sa majú zlepšiť podmienky financovania exportu a pozornosť sa tiež sústredí na dobudovanie obchodnoekonomických zastúpení SR v zahraničí. Naďalej sa počíta s podporou exportu prostredníctvom Fondu na podporu zahraničného obchodu. Dnes schválený materiál nadväzuje na Dlhodobú koncepciu zahraničnoobchodnej politiky SR do roku 2005, ktorá bola schválená v októbri 1997. V roku 2005 možno podľa koncepcie kalkulovať na úrovni bežného účtu a reálneho čistého vývozu aj s určitým prebytkom. Dosiahnutie prebytku je podmienené zvýšením efektívnosti výrobného procesu, poklesom dovoznej náročnosti a rastom exportnej výkonnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS