ČLÁNOK
Veritelia chcú v PPS Detva vymeniť správcu konkurzu
23. júna 2003

Najväčší veritelia strojárskej spoločnosti PPS Detva Holding, a.s., v konkurze, Sociálna poisťovňa (SP), Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), Národný úrad práce (NÚP) a Slovenská konsolidačná (SKo) chcú vymeniť správcu konkurznej podstaty Vladimíra Ryboviča. Z toho dôvodu požiadali vo štvrtok konkurzného sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici o urýchlené zvolanie schôdze konkurzných veriteľov. Pre agentúru SITA to v piatok uviedla hovorkyňa SP Andrea Kadnárová.

Veritelia sa snažia týmto spôsobom odstrániť existujúce prekážky brániace speňažovaniu majetku PPS Detva Holding, ako aj urýchliť tento proces. Veritelia budú okrem výmeny správcu konkurznej podstaty rokovať aj o zmene plánu speňaženia majetku PPS Detva Holding.

Za dôvody odvolania správcu konkurznej podstaty považujú veritelia neposkytovanie včasných a objektívnych informácií o stave a priebehu speňažovania majetku úpadcu, neposkytnutie informácie hlavným veriteľom o existencii predbežného opatrenia súdu, ktoré zakazuje akýmkoľvek spôsobom nakladať s majetkom úpadcu, nerešpektovanie odporúčaní a pokynov Veriteľského výboru. Veritelia majú výhrady aj voči tomu, že spoločnosť vykazuje kladné výsledky hospodárenia a správca konkurznej podstaty v plnej výške neplní zákonom stanovenú odvodovú povinnosť spoločnosti voči verejným fondom. Podľa najväčších veriteľov Rybovič nedostatočne zdôvodnil avizované prepúšťanie približne 150 súčasných zamestnancov, nepostupoval v súlade s prijatým plánom speňaženia a neposkytuje komplexné informácie o množstve, charaktere a stave jednotlivých súdnych sporov spojených s predmetným konkurzom. Správca ďalej neposkytuje informácie o výške a percentuálnom zastúpení pohľadávok jednotlivých veriteľov a poskytuje neaktuálne a nekomplexné finančné údaje o hospodárení PPS Detva Holding.

V snahe predísť prípadným problémom v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov hlavní veritelia súčasne iniciovali spoločné stretnutie so zástupcami OZ KOVO, zástupcami Zväzu strojárenského priemyslu a predstaviteľmi najvýznamnejších odberateľov a dodávateľov spoločnosti PPS Detva Holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS