ČLÁNOK
Verejné fondy vykazujú vysoké správne náklady
14. decembra 1999

Výdavky predstavovali 75 % celoročného plánu, teda 92,1 mld. Sk. Na strane príjmov však fondy disponovali tiež zdrojmi z minulosti a celkovo tak mali k dispozícii 101,9 mld. Sk. Uviedla to v pondelok ministerka financií Brigita Schmögnerová. Ministerka zároveň upozornila na vysoký počet zamestnancov v týchto inštitúciách a s tým súvisiace vysoké správne náklady.

Zdravotné poisťovne zamestnávajú 3159 pracovníkov, 4538 ľudí pracuje v Sociálnej poisťovni a 4992 v NÚP. Spolu tak majú takmer 14700 pracovníkov. Pohľadávky týchto inštitúcií dosiahli v sledovanom období 64,5 mld. Sk a výška záväzkov bola ku koncu septembra 13,7 mld. Sk.

Ministerka kriticky zhodnotila úroveň príjmov týchto fondov. Najlepšie výsledky z nich dosiahla Sociálna poisťovňa, ktorej trištvrteročné príjmy 48,6 mld. Sk boli na úrovni takmer 74 % celoročného plánu. Naopak najmenší percentuálny podiel oproti plánu vykázali príjmy NÚP (71,9 %, resp. 6,5 mld. Sk). Päť zdravotných poisťovní vykázalo príjmy 31 mld. Sk, teda 73 % celého roku. Výber poistného od ekonomicky aktívnych občanov dosiahol však iba necelých 71 % plánu na tento rok, uviedla B. Schmögnerová.

Výška správneho fondu zdravotných poisťovní bola 1,254 mld. Sk, mesačné neinvestičné výdavky na jedného zamestnanca sú 32 180 Sk. Ich pohľadávky dosiahli 16,1 mld. Sk a záväzky 11,6 mld. Sk. Zdravotné poisťovne dostali v tomto roku návratné finančné výpomoci vo výške 1,16 mld. Sk.

Sociálna poisťovňa vykázala výšku výdavkov 7,3 mld. Sk v prípade nemocenského poistenia, 45,6 mld. Sk na dôchodkové poistenie a 1,3 mld. Sk na správny fond. Výdavky na jedného zamestnanca presiahli 27 600 Sk. Pohľadávky poisťovne predstavovali až 30,5 mld. Sk. Schodok predstavoval ku koncu septembra 4,4 mld. Sk. NÚP evidoval na konci tretieho kvartálu 108 630 poberateľov podpory v nezamestnanosti. Výška jeho správneho fondu bola takmer 902 mil. Sk, teda približne 18 tis. Sk na zamestnanca. Vyše 88 % z celkových výdavkov úradu, ktoré dosiahli 6,9 mld. Sk, smerovalo na pasívnu politiku zamestnanosti.

Celkový deficit verejných financií dosiahol za prvé tri štvrťroky tohto roku 19 mld. Sk, čo predstavuje 3,28 % hrubého domáceho produktu. Hospodárenie verejného sektora zohľadňuje vývoj štátneho rozpočtu, štátnych fondov, fondu národného majetku, verejných fondov a obcí. Najväčší podiel na celkovom deficite mal schodok štátneho rozpočtu, ktorý dosiahol v sledovanom období 12,4 mld. Sk, kým v rovnakom období minulého roka predstavoval 8,5 mld. Sk. Dlh ústrednej vlády tak k ultimu septembra dosiahol kumulatívne 196,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS