ČLÁNOK


,

Veci sa hýbu, hoci pomaly
11. mája 2003

Nemáte cas íst na danový úrad po danové priznanie? Potrebujete sa zaregistrovat na úrade v mieste svojho trvalého bydliska, a pritom už dávno bývate niekde inde? Žiaden problém. Takúto odpoved si možno už budeme môct dovolit o niekolko rokov. Dnes ešte musíme osobne príst na ktorýkolvek úrad, vystát si rad a dakovat úradnícke za jej ochotu. Východisko z tejto situácie sa nazýva e-government. Jeho základom by malo byt jednotné vstupné miesto pre obcanov a podnikatelský sektor, cez ktoré by s verejnou správou komunikovali. „E-government na Slovensku ešte len zacíname budovat,“ konštatuje Milan Ištván, výkonný riaditel obcianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu. Základom dobrej elektronickej vlády sú tri kroky. Prvé dva už na Slovensku ako-tak fungujú, aj ked kvalita ešte pokrivkáva.

Prioritou je dostatok kvalitných informácií. „Dnes obcan, ked si otvorí stránky jednotlivých ministerstiev, zistí, že sa velmi odlišujú. Niektoré sú na celkom dobrej úrovni, zrozumitelné a aktuálne, ale stav ostatných je dost žalostný,“ mieni M. Ištván. Druhým krokom je mož-nost stiahnut si z internetu rôzne formuláre, žiadosti a tlacivá. Ešte stále to však nie je to pravé orechové. Až ked si clovek tieto tlacivá bude môct vyplnit a on-line vdaka elektronického podpisu zaslat na príslušný úrad bez svojej osobnej prezentácie, budeme môct hovorit o skutocnom e-governmente. V súcasnosti je tu možnost nieco podobné urobit s danovými priznaniami. Ale ani v tejto oblasti to ešte nejaký cas nebude fungovat úplne on-line. Po zaslaní elektronicky vyplneného dokumentu totiž treba príst a predložit aj papierovú podobu priznania. M. Ištván iniciatívu Danového riaditelstva hodnotí velmi pozitívne, ked tvrdí, že aj iné štátne orgány by si mali brat príklad práve z nich.

Nastal správny cas

Zdá sa, že ani poslancom (aspon nie všetkým) nie je táto téma cudzia. V apríli vznikla na pôde slovenského parlamentu komisia pre informatizáciu spolocnosti, ktorá si za jednu z hlavných úloh zobrala vybudovat e- government. Beáta Brestenská, predsednícka tejto komisie, tvrdí, že práve teraz nastal správny cas. „Kompetencie prechádzajú smerom nadol a samospráva by preto mala mat záujem skvalitnit, najmä však zefektívnit komunikáciu a spoluprácu s obcanom práve cez dobre fungujúci systém e-governmentu,“ konštatuje B. Brestenská.

Slovensko by si za vzor mohlo zobrat krajiny, ktoré nie sú od neho až tak geograficky vzdialené, ale zato elektronicky sú pre nás skoro nedosiahnutelné. Bývalé postsocialistické európske krajiny, ako sú Cesko, Slovinsko, ale aj Chorvátsko, nás neustále predbiehajú. Velmi dobre sú v tomto smere hodnotené i škandinávske krajiny, Írsko, Velká Británia a Nemecko, najmä Bavorsko, ktorého projekt elektronickej vlády sa vysoko vyzdvihuje. Ved napríklad u našich západných susedov už môžu ludia podávat niektoré danové priznania elektronicky. V švajciarskych kantónoch funguje (alebo sa pripravuje) dokonca hlasovanie cez internet, cím sa zvýšila úcast vo volbách o 13 percent. Velkým problémom slovenskej spolocnosti ostáva malý záujem verejnosti o podobné projekty. Môže to súvisiet predovšetkým s vekovou štruktúrou obyvatelstva, ale aj s nedostatocne dostupnými informacnými technológiami, ako sú pocítace a internet. „Tieto nedostatky môžu teda spôsobit, že obcan nebude mat ani možnost, a teda ani motiváciu na využívanie e-governmentu,“ usudzuje M. Ištván. Štát si preto bude musiet stanovit svoje priority a v nadväznosti na to i prijat ci už legislatívne, alebo technické opatrenia. Na to, aby mohla elektronická vláda na Slovensku fungovat, sú teda potrebné dobré podmienky a kvalitné prostredie. „Co najskôr musíme vytvorit nezávislý úrad pre informatizáciu spolocnosti alebo ministerstvo informatizácie, ktoré by koordinovalo zavádzanie stratégie a spolupracovalo pri tvorbe e-governmentu so štátnou správou, samosprávou a v neposlednom rade aj s obcanmi. Treba, pochopitelne, dobudovat aj kvalitnú technickú infraštruktúru a hardvérové vybavenie na kvalitnú komunikáciu medzi inštitúciami a obcanom. Dôležité sú aj ludské zdroje. To znamená, že musíme vyškolit štátnych úradníkov,“ sumarizuje B. Brestenská. Ani zdaleka sa však jej výpocet nekoncí. Ako dodáva, „treba pripravit nové zákony a tiež novelizovat niektoré existujúce, napríklad nový telekomunikacný zákon, zákon o elektronických komunikáciách, o elektronickom podpise, o verejných informácia a mnohé dalšie“.

Pilotný projekt

Aby e-government mohol fungovat, treba urobit portál, na ktorom bude mat obcan možnost získavat informácie, využívat elektronický podpis a elektronickú peciatku pri podávaní formulárov cez elektronickú podatelnu. A tu

B. Brestenská zasa len odporúca zájst do Ceskej republiky, kde na jesen už nieco podobné bude fungovat. Až tak pozadu však v tomto prípade nie je ani Slovensko. Pilotný projekt Verejný informacný portál www.obcan.sk funguje od 22. apríla 2003. Jeho prevádzkovatelom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Myšlienka na vytvorenie podobného portálu vznikla ešte v októbri minulého roka z iniciatívy Úradu vlády SR a firmy Microsoft Slovakia. Dalším partnermi projektu sú Hewlet-Packard Slovakia, Siemens Business Services a Millennium 000.

Štát, a teda aj danových poplatníkov, jeho prevádzka nic nestojí. Spomínané firmy zadarmo požiciavajú svoje produkty na fungovanie portálu, ktorý je zatial iba v skúšobnej prevádzke. Do konca roka všetky informácie nachádzajúce sa na stránke zabezpecuje firma Siemens, od zaciatku budúceho roka by už za aktualizované údaje mal byt zodpovedný Úrad vlády SR. Jakub Cech, zástupca riaditela odboru informatiky a racionalizácie štátnej správy Úradu vlády SR, predpokladá, že do konca septembra by sa mali vychytat všetky muchy, v com svojimi podnetmi a pripomienkami môžu pomôct i návštevníci portálu. Od októbra by sa teda jeho prevádzka mala zacat naostro. Obcan tu nájde informácie, ktoré sú prenho potrebné v styku s úradmi. Môže zistit, aký je postup pri vybavovaní rôznych preukazov, stiahnut si z webu tlacivá, zistit adresy úradov v mieste svojho bydliska s ich telefónnymi císlami a webovými adresami. „Boli by sme, samozrejme, velmi radi, keby sa mohlo co najskôr aktívne on-line spolupracovat s úradmi. V tom prípade by obcan vyplnený formulár nemusel sám zaniest na úrad, ale mohol by ho podat elektronicky, co mimoriadne šetrí cas aj peniaze,“ konštatuje J. Cech. Aby sa však jeho a, pochopitelne, aj naše želanie splnilo, bude musiet v Dunaji pretiect ešte trocha vody.

Co je to vlastne e-government:

Ide o informatizáciu verejnej správy, zavádzanie pocítacových technológií do úradov. E-government znamená nahradenie papierovania prácou na pocítaci a internetovým prepojením všetkých úradov a úradníkov. A to nielen vnútri úradov, ale aj vo vztahu k obcanom. E-government znamená možnost vybavovat všetky záležitosti na úradoch kedykolvek a odkialkolvek cez internet, a nie osobne s hrbou papierov s peciatkami a iba pocas úradných hodín. Sú to vlastne úrady, úradníci a úradovanie cez internet.

Co zabezpecí e-government:

transparentnost

efektívnost

prístupnost

bezpecnost

Obcianske združenie Partnerstvá pre prosperitu realizovalo medzi návštevníkmi COFAX-u 2003 (23. až 26. apríl) anketu o e-governmente. Zapojilo sa do nej 247 obcanov s priemerným vekom 35 rokov.

Na otázky odpovedali nasledujúco:

1. Myslíte si, že služby e-governmentu sú dnes na Slovensku poskytované na dostatocnej úrovni?

42 % – iba ciastocne, ale výrazne zaostávame za okolitými štátmi

34 % – absolútne nedostatocne

15 % – iba ciastocne, ale nezaostávame za okolitými štátmi

6 % – áno, dostatocne

2. Ktoré služby e-governmentu by ste ako obcan využívali prioritne?

61 % – podávanie danových priznaní

56 % – platenie miestnych poplatkov

47 % – zjednotenie štátnych registrov

33 % – podávanie prihlášok na vysoké a stredné školy a proces stavebného konania

Ako iné možnosti uviedli elektronickú komunikáciu s úradmi a vydávanie elektronických výpisov z katastra.

3. Zaznamenali ste už nejaké aktivity samosprávy v mieste vášho bydliska pri budovaní e-governmentu?

75 % – nie

18 % – neviem

6 % – áno (webové stránky s rôznymi informáciami)

4. Je potrebné, aby vláda SR zriadila vládny portál, ktorý by obcanom v maximálnej miere zjednodušil úradný styk so štátom?

98 % – áno

2 % – neviem

1 odpoved – nie

5. V com vidíte problémy rozvoja informacnej spolocnosti v SR?

49 % – nedostatok financií všeobecne

42 % – nevzdelanost kompetentných osôb

40 % – nie je to politická priorita

28 % – nedôvera k elektronickej forme komunikácie

8 % – neexistencia potrebných aplikácií

Ako iné možnosti uviedli cenovo nedostupný internet.

Úcastníci mohli v odpovediach zakrúžkovat viacero možností.

Portál www.obcan.sk

Jadro portálu predstavujú tri základné casti:

a) Prehlad šiestich základných situácií životného cyklu (narodenie, deti a mládež, dospievanie, produktívny vek, seniori, úmrtie) a 12 životných situácií spojených s každodenným životom (bývanie, cestovanie, financie, práca, podnikanie, rodicovstvo a partnerstvo, vzdelávanie, zdravie, volný cas, životné prostredie, životné krízy, spolocnost a politika). Pri výbere urcitej kategórie a príslušnej podkategórie sa návštevníkovi portálu zobrazia informácie vedúce k vyriešeniu vzniknutej situácie. Potrebné údaje nájdu návštevníci intuitívne podla situácií a udalostí, ktoré sa v živote cloveka vyskytujú.

b) Abecedný prehlad jednotlivých položiek spojených s rozlicnými životnými situáciami.

c) Adresár verejnej správy, ktorý je na slovenskom internete takisto novinkou a vyplna medzeru, ktorá tu doteraz existovala.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS