ČLÁNOK
Valné zhromaždenie – zhrnutie
24. septembra 1999

Akcionári zobrali na vedomie Informáciu o stave spoločnosti, ktorú predniesol predseda predstavenstva Vladimír Repčák. V ďalšom bode programu prezentoval prezident VSŽ Gabriel Eichler akcionárom Program reštrukturalizácie a stratégiu spoločnosti, ktorý rovnako akcionári zobrali na vedomie.

V nasledujúcom bode programu akcionári pomerom 60 % akcií odsúhlasili návrh na nové zloženie predstavenstva VSŽ: Vladimír Repčák, Gabriel Eichler, Attila Tóth (doterajší členovia predstavenstva, ktorých akcionári potvrdili vo funkciách členov predstavenstva), Terence Charles Carter ( v rokoch 1987 až 1999 zamestnaný vo firme Ernst & Young), Ladislav Matusák (doterajší viceprezident VSŽ, a.s. pre výrobu) a Anton Lukáč (doterajší viceprezident VSŽ, a.s. pre technológiu). Pomerom 79 % hlasov odvolali akcionári šiestich členov Dozornej rady VSŽ: Jaroslava Grubera, Dušana Štefániho, Štefana Šuleka, Jána Turčana, Alberta Oberhofera a Petra Huňora. Akcionári 60-percentným podielom prítomných akcií odsúhlasili nové zloženie Dozornej rady VSŽ, v ktorej sú Ján Turčan, David Simon, Anna Bubeníková, Albert Oberhofer, Ladislav Vaškovič, Martin Barto a volení zástupcovia zamestnancov Ján Peržeľ, Milan Ondáš a František Špička. Akcionári zároveň uložili predstavenstvu, aby do 30 dní od konania MVZ spoločnosti zabezpečili konanie nových volieb členov dozornej rady za zamestnancov.

Drvivou väčšinou 92 % akcií prítomných akcionárov boli odsúhlasené aj navrhované zmeny stanov VSŽ, v ktorých je okrem iného zakotvené funkčné obdobie členov predstavenstva v dĺžke štyroch rokov. Ďalej podľa schválenej zmeny môže o znížení základného imania spoločnosti hlasovať valné zhromaždenie len vtedy, ak sú na ňom prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou, predstavujúcou viac ako 50 % základného imania spoločnosti. Podľa schválených zmien prezidenta spoločnosti volí a odvoláva predstavenstvo spoločnosti na návrh ktoréhokoľvek člena predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti na základe uznesenia dozornej rady.

Súhrnné informácie poskytol hovorca VSŽ Jozef Marko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS