ČLÁNOK
Väčšinu rezerv drží SP na termínovaných vkladoch
20. februára 2001

Najväčšia firma na poistnom trhu v SR, Slovenská poisťovňa, a.s. (SP) držala koncom roka rezervy vo výške 25,3 mld. Sk vo forme finančných investícií. Ich výška tak medziročne vzrástla o 300 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených poisťovňou.

Portfólio finančných umiestnení prešlo počas minulého roka významnejšími štrukturálnymi zmenami. Zvýšila sa tak jeho výnosovosť, likvidita a bezpečnosť. Najvýznamnejšou zmenou bol predaj majetkových účastí SP v objeme zhruba 1,5 mld. Sk, zmena štruktúry dlhopisového portfólia a očistenie o nedobytné úverové pohľadávky v objeme 1,4 mld. Sk. Poisťovňa začala zabezpečovať svoje portfólio aj proti menovým výkyvom, preto zvýšila podiel cenných papierov bonitných emitentov denominovaných v zahraničnej mene.

Z celkového objemu rezerv držala SP ku koncu decembra 13,583 mld. Sk, teda 53,77 % na termínových vkladoch v bankách. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 2,9 mld. Sk. Toto zvýšenie spôsobila hlavne kapitalizácia úrokov vo výške 950 mil. Sk a zlikvidnenie niektorých aktív. Ide najmä o predaj podielu v Poľnobanke a v spoločnosti Kabel Plus, a.s. Východné Slovensko. Priemerná výnosovosť prostriedkov na účtoch v bankách bola 7,42 % p.a.

Nominálna hodnota dlhopisov, ktoré sú súčasťou portfólia SP, bola 3,57 mld. Sk. V roku 2000 poisťovňa zvýšila objem prostriedkov rezerv investovaných do štátnych dlhopisov o 1,065 mld. Sk. V portfóliu držala aj štátom garantované dlhopisy Slovenských elektrární, a.s. na 570 mil. Sk.

V majetkových účastiach poisťovne nastali počas roka tiež výraznejšie zmeny. SP celkove predala 5 podielov v spoločnostiach s účtovnou hodnotou 1,41 mld. Sk za cenu 1,48 mld. Sk, čo jej prinieslo zisk 70 mil. Sk. Okrem podielov v Poľnobanke a spoločnosti Kabel Plus predala aj svoj podiel v spoločnostiach Istroinvest, i.s., a.s., Car Shop, a.s. a Leasing SP 3A, a.s. V súčasnosti sú v záverečnej fáze predaje účasti v spoločnostiach Česká gumárenská, a.s., Finop, a.s. a ČSOB, a.s. V priebehu tohto roka by mal počet majetkových účastí z 40 klesnúť o 8 až 10 spoločností. Dividendové výnosy poisťovne v minulom roku predstavovali 16,6 mil. Sk, výnosovosť tak dosiahla 0,29 %.

Objem investícií prostriedkov rezerv SP do podielových listov klesol k ultimu minulého roka medziročne o 84,47 % na 89 mil. Sk. SP predala napríklad podielové listy Kapitál fondu, Dunaj fondu a Poist fondu spravovaných spoločnosťou Istroinvest. Zvýšili sa však investície do zahraničných podielových listov o 226,55 % na 287 mil. Sk. SP investovala 200 mil. Sk do fondov Veri-Valeur a Veri-Tresor spravovaných spoločnosťou Veritas SG.

Po tom, čo SP postúpila balík pohľadávok v objeme 1,4 mld. Sk dcérskej spoločnosti ARS Slovakia, a.s., eviduje už len dve pohľadávky voči vlastným závodom v objeme 2,9 mil. Sk. Objem úverov investovaných z prostriedkov rezerv SP tak v konečnom dôsledku klesol z 2,987 mld. Sk na 2,9 mil. Sk.

SP naďalej plánuje zvyšovať výnosovosť umiestnenia rezerv a znižovať rizikovosť nových investícií. Ďalším cieľom je implementácia prvkov Asset liability manažmentu. Finančné umiestnenie rezerv by tak malo byť previazané s pasívami SP z pohľadu expirácie a výnosovosti.

Slovenská poisťovňa je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. V súčasnosti začína proces jej privatizácie a realizuje sa tender na výber privatizačného poradcu. Záväzné ponuky by mali záujemcovia predložiť do 5. marca.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS