ČLÁNOK
V systéme doplnkového dôchodkového poistenia je 3,9 mld. Sk
24. mája 2001

Do systému doplnkového dôchodkového poistenia je zapojených viac ako 200 tisíc občanov, ktorí do neho podľa predbežných odhadov ku koncu apríla vložili 3,9 mld. Sk.

Podľa údajov o činnosti systému doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov, ktoré pravidelne zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán štátneho dozoru vyplýva, že od vzniku poisťovní do 31. decembra 1999 bolo poistených 124 977 občanov, čo predstavovalo 6,14 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Prírastok poistencov k 31. 12. 2000 je 57 357 a celkom je 182 334 zamestnancov poistených, čo predstavuje 8,31 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Poisťovne doposiaľ uzatvorili do konca minulého roka 2 122 zamestnávateľských zmlúv o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov. U týchto zamestnávateľov pracuje spolu 586 239 potenciálnych poistencov a ich priemerná poistenosť k 31. 12. 2000 vzrástla v porovnaní s 31. decembrom 1999 o 4,05 % bodov na 31,1 %.

Celkový priemerný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie činí 798 Sk mesačne, z toho priemerný príspevok od zamestnávateľa je 421 Sk a od poistenca 375 Sk. Kapitalizáciou finančných prostriedkov v doplnkových dôchodkových poisťovniach dochádza každoročne k trvalému rastu peňažných prostriedkov na individuálnych účtoch poistencov. Poisťovne od svojho vzniku do 31. 12. 2000 hospodária s celkovým finančným majetkom poistencov a príjemcov dávok v sume 3 201 488 tis. Sk. Akumulácia kapitálu v systéme doplnkového dôchodkového poistenia od vzniku doplnkových dôchodkových poisťovní vzrástla k 31. 12. 2000 oproti stavu k 31. decembru 1999 o 1 556 612 tis. Sk. Kapitalizácia prostriedkov poistencov investovaním podľa zákonom stanovených podmienok činí od vzniku poisťovní sumu 415 677 tis. Sk a bola dosiahnutá prevažne nákupom štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktorá predstavuje 37,04% z celkového objemu prostriedkov, do vkladových listov a depozitných certifikátov 8,30 % a termínovaných vkladových účtov 29,32 %.

Všetky doplnkové dôchodkové poisťovne dovedna mali ku koncu roka viac ako 11 168 príjemcov dávok. Z nich doplnkový starobný dôchodok poberá 2 722 príjemcov dávok, ktorí poberajú doplnkový starobný dôchodok v priemernej sume 885 Sk. Výdavky na vyplatené netto dávky činili 140 615 tis. Sk, z toho v roku 2000 to bolo 95 291 tis. Sk.

Po splnení zákonných podmienok, súhlasu vlády SR na vykonávanie doplnkového dôchodkového poistenia a na požiadanie zriaďovateľov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zapísalo do registra štyri doplnkové dôchodkové poisťovne: Prvú DDP Tatry-Sympatia (9. 4. 1997), DDP Stabilita ( 5. 12. 1997), DDP Horizont (26. 1. 1998) a DDP Lipa (20. 4. 1999).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS