ČLÁNOK
V súvislosti so zrušením ŠFCH sa budú meniť úverové zmluvy
14. augusta 2001

V súvislosti so zánikom Štátneho fondu cestného hospodárstva (ŠFCH) dôjde k prevodu finančných záväzkov z úverových vzťahov fondu na Ministerstvo financií (MF) SR. Novým dlžníkom sa tak stane MF SR. Z hľadiska právnej záväznosti úverových zmlúv je nevyhnutné vystavenie právneho posudku ministrom spravodlivosti SR, ako aj zabezpečenie splnomocnenia pre ministerku financií k podpisu úverových zmlúv. Tým sa umožní plynulý prechod finančných záväzkov zo ŠFCH na MF SR.

Proces delimitácie finančných záväzkov ŠFCH na MF SR sa týka syndikovaného úveru aranžovaného Citibank vo výške istiny 40 mil. EUR, fiduciárnych dlhopisov vydaných Deutsche Bank v objeme 120 mil. EUR, syndikovaného úveru Credit Suisse First Boston (CSFB) vo výške 100 mil. EUR. Rovnako aj syndikovaného úveru Commerzbank v objeme 1,7 mld. Sk, ďalej 20 mil. EUR od Kreditanstalt für Wiederafbau i ďalších 41 mil. EUR od Kreditanstalt für Wiederafbau ako aj úveru vo výške 80 mil. DEM rovnako od Kreditanstalt für Wiederafbau. Delimitácia sa týka aj úveru od VÚB v objeme 2,2 mld. Sk a 685 mil. CZK a úveru SLSP s istinou 1 mld. Sk.

ŠFCH mal pôvodne prestať existovať už 1. júla 2001. Neskôr sa tento termín predĺžil na 1. október a najnovšie ministerstvo financií hovorí o 31. decembri. Hlavným dôvodom rozhodnutia o zrušení všetkých štátnych fondov je racionalizácia a zhospodárnenie celého rozpočtového procesu, najmä vzhľadom na zvýšenie zodpovednosti štátu za schodok verejných financií a tiež možnosť štátu získavať finančné prostriedky za lepších podmienok ako fondy.

Zahraničné inštitúcie totiž poukazovali na skutočnosť, že dlhy štátnych fondov, ktoré prispievali k celkovému zadlženiu štátu, neboli pod dostatočným dohľadom MF a vzhľadom na veľké množstvo rôznych štátnych fondov nebola finančná situácia štátu dostatočne transparentná. Tým, že štátne fondy boli vytvorené zo zákona, každý z nich mal možnosť prijímať úvery, za ktorých splatenie však ručil štát. MF pri svojich výpožičných aktivitách využíva zvrchované postavenie na domácom finančnom trhu a rating krajiny na zahraničných finančných trhoch, čím sa v budúcnosti zabezpečí optimalizácia nákladov s výpožičnými aktivitami jednotlivých subjektov verejnej správy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS