ČLÁNOK
V SKB sa pripravuje predaj vlastných aktív
30. apríla 2001

Speňaženie aktív Slovenskej kreditnej banky (SKB) by mohlo prebehnúť do deviatich mesiacov od schválenia plánu speňaženia schôdzou veriteľov. Agentúru SITA o tom informoval správca konkurznej podstaty SKB Juraj Tomášek. „V súčasnosti dokončujem plán speňaženia pre schôdzu veriteľov, ktorá o ňom rozhodne na svojom prvom zasadaní,“ uviedol.

Podkladom pre návrh plánu speňaženia bola najmä sumarizácia pohľadávok, ktoré tvoria podstatnú časť majetku SKB. „Vzhľadom na to, že počas nútenej správy bolo uskutočnené veľké množstvo zápočtov pohľadávok a záväzkov v objeme za viac ako 3 mld. Sk, je táto sumarizácia pohľadávok SKB po právnej aj dokladovej stránke mimoriadne komplikovaná,“ uviedol J.Tomášek. Vo väčšine prípadov podľa neho nebola kompletná dokumentácia potvrdzujúca právnu opodstatnenosť zápočtov, prípadne niektoré zápočty boli uskutočnené v rozpore so zákonom. „Až po úplnom uzavretí všetkých zápočtov môžeme hovoriť o konečnom stave pohľadávok a záväzkov ku dňu vyhlásenia konkurzu. Tie sú nevyhnutné pre uzavretie okruhu dlžníkov a veriteľov a tým aj korektné uskutočnenie schôdze veriteľov a prieskumného pojednávania,“ povedal správca konkurznej podstaty SKB.

Príjmy SKB budú pozostávať najmä z predaja majetku, ktorý však môže byť uskutočnený až po schôdzi veriteľov, ktorá schváli spôsob jeho predaja. Výška výnosu a rýchlosť jeho dosiahnutia budú závisieť práve od spôsobu speňaženia schváleného rozhodnutím schôdze veriteľov. V súčasnosti je jediným možným spôsobom, ako získať prostriedky do konkurznej podstaty, rokovanie s dlžníkmi za účelom zaplatenia ich záväzkov, čo je však značne ohraničené kvalitou pohľadávok z poskytnutých úverov v minulosti. „Veľká väčšina pohľadávok, ktoré v konkurznej podstate zostali po hromadných zápočtoch, je nízko bonitná, slabo zabezpečená a navyše viacerí dlžníci, ako napríklad Slovenské lodenice Komárno, sú v konkurze,“ skonštatoval J. Tomášek. Pred dokončením sú znalecké posudky v zákonom uloženom rozsahu. O oceňovaní a spôsobe oceňovania ďalšieho majetku rozhodne na svojom zasadaní schôdza veriteľov, ktorá pri svojom rozhodovaní vezme do úvahy aj finančnú náročnosť jednotlivých spôsobov ocenenia.

Bilančná hodnota majetku SKB pred zavedením nútenej správy bola viac ako 10 mld. Sk, pričom počas nútenej správy bola znížená o vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov a o precenenie hodnoty majetku správcom pre výkon nútenej správy. Ku dňu vyhlásenia konkurzu bola bilančná hodnota SKB už len vo výške 4,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS