ČLÁNOK
V roku 2001 sa očakáva zlepšenie bankových služieb
8. januára 2001

Reštrukturalizácia štátnych bánk spolu so zánikom niektorých bankových subjektov a privatizáciou Slovenskej sporiteľne otvorila v roku 2000 cestu k štandardizácii bankového sektora na Slovensku. V roku 2001 sa očakáva privatizácia Investičnej a rozvojovej banky, Banky Slovakia a Všeobecnej úverovej banky.

Zvýšením trhového podielu zahraničných bánk v roku 2001 sa podľa analytikov Ľudovej banky postupne zvýši aj konkurencia v bankovom sektore. Táto skutočnosť povedie k poklesu úrokovej marže a zvýšeniu komplexnosti ponuky bankových produktov. Z pohľadu bankových fúzií možno podľa analytikov očakávať zvýšený záujem zahraničných bánk o kúpu niektorej zo stredne veľkých domácich bánk. Vďaka zlepšeniu platobnej disciplíny a existencii už vyspelého platobného systému možno očakávať aj postupné zvyšovanie celkových aktív bankového sektora.

Veľká konkurencia bude v roku 2001 pri získavaní trhových podielov v oblasti retailového bankovníctva, ktoré je v súčasnosti málo rozvinuté, tvrdí analytik ČSOB Ľudovít Ódor. Postupne by sa mal štandardizovať tak úverový, ako aj depozitový trh. Banky budú ponúkať úrokové sadzby na vkladoch pod trhovými sadzbami, kým v oblasti úverov predpokladá ČSOB priemernú maržu nad trhovými sadzbami okolo 2,5 %.

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu v prvom štvrťroku podľa Ľ. Ódora výrazne klesne, keďže prestane existovať úverový vzťah medzi konsolidačnou agentúrou a komerčnými bankami. „Odhliadnuc od tohto efektu rátame s vysokým nárastom objemu úverov pre obyvateľstvo, kým v prípade podnikových úverov vidíme priestor iba na mierny nárast,“ dodal Ľ. Ódor.

Vstup zahraničných bánk na trh po privatizácii niektorých štátnych bánk bude mať pozitíva najmä v ich zvýšenej efektívnosti a prejaví sa opatrnosťou pri poskytovaní nových úverov. V neposlednom rade dôjde k zvýšeniu bankovej kultúry i profesionality zamestnancov, tvrdí analytik Istrobanky Marek Senkovič. Negatívom však zrejme bude zníženie nákladov za cenu značného prepúšťania zamestnancov.

Dokončenie privatizácie a následná reštrukturalizácia sú podľa R. Pregu časovo náročné procesy, preto ich výraznejší vplyv možno očakávať najskôr v závere roka. Je nepravdepodobné, že by už v tomto roku došlo k výraznejšej tendencii k spájaniu bánk. Potrebné bude doriešiť ešte postavenie menších štátnych bánk IRB, Banky Slovakia a Poštovej banky. Vzhľadom na predpokladaný obnovený rast reálnych miezd sa dá očakávať mierny rast sklonu k úsporám. „Predpokladáme, že očakávaný mierny pokles krátkodobých sadzieb na peňažnom trhu sa prejaví aj na vkladových produktoch, čo bude jedným z impulzov pre ďalší rozvoj trhu podielových fondov,“ dodal R. Prega.

Limitujúcim faktorom pre poskytovanie nových úverov bude podľa analytika Slovenskej sporiteľne Tomáša Kmeťa stav podnikovej sféry. V roku 2001 je ale možné vzhľadom na pokles úrokových sadzieb očakávať reštrukturalizáciu dlhov u vybraných bonitných klientov. Nevyužitý potenciál je podľa T. Kmeťa pri hypotekárnych úveroch, ktorých rozvoj by mal v tomto roku pokračovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS