ČLÁNOK
V poslednom štvrťroku 2000 dosiahla nezamestnanosť 18 %
27. apríla 2001

V poslednom štvrťroku minulého roka bolo v SR 2,6 mil. ekonomicky aktívnych osôb. Z tohto počtu tvorili pracujúci vrátane príslušníkov ozbrojených zložiek 82 % a nezamestnaní 18 %. V porovnaní rovnakým obdobím roku 1999 počet ekonomicky aktívnych osôb vzrástol o 1,3 %. Vyplýva to z výsledkov výberového zisťovania pracovných síl, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva podľa výskumu dosiahla 60,4 % (u mužov 68,6 %, u žien 52,8 %). Mimo trhu práce bolo 39,6 % osôb vo veku od 15 rokov. Z nich najpočetnejšiu skupinu tvorili dôchodcovia (62,3 %) a študenti a učni (25,4 %).

V posledných troch mesiacoch roku 2000 pracovalo v hospodárstve SR 2,1 mil. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku zamestnanosť vzrástla o 4,6 tis. osôb (o 0,2 %). Podiel žien z celkovej zamestnanosti predstavoval 45,7 %. Najpočetnejšiu skupinu (1,9 mil. osôb) tvorili zamestnanci a členovia družstiev. Podnikatelia tvorili 167,4 tis. osôb a vypomáhajúci členovia domácností podnikateľov 3,1 tis. osôb. Medziročne sa počet podnikateľov zvýšil o 500 osôb (o 0,3 %) a počet vypomáhajúcich rodinných príslušníkov poklesol o 400 osôb (o 11,4 %). Na skrátený pracovný čas pracovalo 44,6 tis. osôb (2,1 % z celkovej zamestnanosti), čo je medziročný pokles o 0,1 bodu.

Najvyššia zamestnanosť bola v priemyselnej výrobe, obchode, stavebníctve a doprave, skladovaní, pošte a telekomunikáciách. V primárnej sfére (pôdohospodárstvo a rybolov) pracovalo 127,7 tis. osôb, v sekundárnej (priemysel a stavebníctvo) 786,9 tis. osôb a v terciárnej sfére (odvetvia služieb) 1,2 mil. osôb. Oproti poslednému kvartálu 1999 zamestnanosť v primárnej sfére poklesla o 36,9 tis. osôb. V sekundárnej sfére sa celkový počet pracujúcich znížil o 14,2 tis. osôb a v terciárnej sfére vzrástol o 55,3 tis. osôb. Podľa klasifikácie zamestnaní najpočetnejšími kategóriami pracujúcich boli remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia, opravári (19,7 % z celkového počtu pracujúcich) a technickí, zdravotnícki, pedagogickí pracovníci a pracovníci v príbuzných odboroch, ktorí sa na celkovom počte pracujúcich podieľali 17,8 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 1999 najväčší pokles zamestnanosti sa prejavil v kategórii remeselníkov a kvalifikovaných výrobcov, spracovateľov, opravárov. Podiel tejto skupiny pracujúcich na celkovej zamestnanosti sa znížil o 0,7 bodu.

V závere minulého roka bolo v SR 471,8 tis. nezamestnaných osôb V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa ich počet znížil o 12,4 tis. osôb (o 2,6 %), oproti rovnakému obdobiu roku 1999 počet nezamestnaných vzrástol o 7,1 %. Miera nezamestnanosti dosiahla v sledovanom období 18 % (po sezónnom očistení 18,9 %), čo bolo o 0,5 bodu menej ako v predchádzajúcom štvrťroku. Oproti poslednému štvrťroku 1999 vzrástla o 0,9 bodu.

Mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov sa na celkovej nezamestnanosti podieľali 32,6 %, čo bolo o 1,3 bodu menej ako v koncom roka 1999. Podiel dlhodobo (viac ako rok) nezamestnaných predstavoval 56,5 % z celkovej nezamestnanosti. Dlhodobo nezamestnané boli najmä osoby vo veku 20 až 29 rokov (spolu 32,8 % z celkového počtu dlhodobo nezamestnaných) a osoby s nižším stupňom kvalifikácie. Nezamestnaní so základným vzdelaním a bez vzdelania, vyučení bez maturity tvorili z počtu dlhodobo nezamestnaných 65,6 % a z celkového počtu nezamestnaných 59,9 %. Najčastejšou príčinou (25,7 %) vzniku nezamestnanosti osôb, ktoré boli niekedy v pracovnom procese, bolo uvoľňovanie pre nadbytočnosť. Pracovnú skúsenosť nemalo 23,1 % nezamestnaných.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS