ČLÁNOK
V minulom roku sa na RM-S uzavreli obchody za 7,92 mld. Sk
16. januára 2002

V priebehu roka 2001, ktorý bol zároveň aj posledným rokom činnosti organizátora mimoburzového trhu RM-Systému Slovakia, a.s. (RM-S), bolo možné sledovať pokles objemu obchodov oproti roku 2000 až o 78,5 %, čo predstavuje finančný objem takmer 29 mld. Sk. Celkový objem obchodov za uplynulý rok tak dosiahol 7,92 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval analytik RM-S Peter Panik.

Hlavný podiel na celkovom objeme obchodov dosiahla svojimi 59,5 % pohľadávka z dlhopisu Fondu národného majetku SR (FNM), ktorá bola zaradená ako prvá emisia na nový trh pohľadávok. Ten bol v rámci rozšírenia služieb spustený od 1. marca 2001. Pohľadávka tak v podstate nahradila obchodovanie s dlhopisom FNM, s ktorým sa prestalo obchodovať 31. decembra 2000 z dôvodu uplynutia lehoty splatnosti tohto cenného papiera. Po tomto termíne začal FNM prostredníctvom RM-S s jeho postupným vyplácaním, ktoré sa ale začalo až v priebehu mesiaca apríl.

Celkovo sa počas 242 obchodných dní previedlo 8 764 006 cenných papierov (CP), čo predstavuje
7 921 967 546 Sk. Z toho na anonymné obchody pripadá 13,9 %, na priame obchody s finančným vysporiadaním 25,2 % a na priame obchody bez finančného vysporiadania 60,9 % obchodov.
V uplynulom roku zaznamenal mimoburzový trh RM-S mierny pokles počtu emisií obchodovateľných na svojom trhu. K 21. decembru 2001 bolo možné uzavrieť obchod pri 877 emisiách z 894 zaradených na trhu. Najpočetnejšou skupinou spomedzi všetkých emisií boli aj v minulom roku kmeňové akcie (812 emisií), potom nasledovali podielové listy uzavretých fondov (52) a podielové listy otvorených fondov (7). Ostatné druhy cenných papierov okrem prioritných akcií nepresiahli počtom jeden kus. Podobná bola aj participácia jednotlivých druhov cenných papierov na celkovom objeme. Jedinú výnimku tvorila pohľadávka z dlhopisu FNM, ktorá ako jediná bola zaradená medzi iné listiny, no napriek tomu sa podieľala značnou mierou na celkovom objeme obchodov.

V rámci anonymných obchodov sa previedlo 937 057 CP, pričom priemerná cena na jednu obchodovanú emisiu dosiahla 1 175,41 Sk. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu priemernej ceny o 6 051,50 Sk a súčasne sa rapídne znížil aj priemerný denný objem obchodov z 34,56 mil. Sk na 4,55 mil. Sk. Najviac obchodovanou na anonymnom trhu bola v roku 2001 pohľadávka z dlhopisu FNM, ktorej podiel na celkovom objeme anonymných obchodov tvoril až vyše 76 %. Ročný obrat pri tomto osobitnom cennom papieri dosiahol 844,843 mil. Sk pri priemernej cene 12 515,64 Sk. Najnižšia cena, pri ktorej sa uzatvárali obchody, bola 11 000 Sk a najvyššia 13 588 Sk. Vývoj priemernej ceny pri tomto titule mal počas celého roka, okrem vážnejšieho poklesu v druhej polovici marca, stúpajúci charakter.
Druhou najviac obchodovanou emisiou boli VSŽ Košice, pri ktorej sa uzavreli obchody za 47,628 mil. Sk pri priemernej cene 304,32 Sk. Trojicu najlikvidnejších spoločností uzatváral Slovnaft, a.s. s celkovým obratom 26,52 mil. Sk pri priemernej kúpnej cene 599,68 Sk.

Najvyššiu cenu 504 000 Sk v roku 2001 dosiahla emisia Prominent Holding, a.s. a najnižšiu 28 Sk spoločnosť Agronovaz, a.s. Najväčší cenový nárast bol zaznamenaný pri spoločnosti Šarišské pekárne a cukrárne, a.s., a to o 764,3 %. Naopak, k najväčšiemu poklesu o 95,2 % došlo pri emisii ZTS Sabinov, a.s. Nárast priemernej ceny bol zaznamenaný pri 222 spoločnostiach a cenový pokles pri 83 spoločnostiach. Do TOP 10 v rámci anonymných obchodov sa tentoraz dostal iba jeden zástupca investičných fondov, a to Reštitučný investičný fond, a.s., pri ktorom sa uzavreli obchody za 26,216 mil. Sk pri priemernej kúpnej cene 571,84 Sk.
Ako v predchádzajúcich, tak aj v tomto roku prevládalo obchodovanie prostredníctvom priamych obchodov, pričom sa zvýšili rozdiely medzi jednotlivými druhmi obchodov. Obchody v objeme nad 1 mld. Sk sa minulý rok podobne ako aj v roku 1999 a 2000 uzavreli iba pri jednej emisii, a tou bola pohľadávka z dlhopisu FNM s objemom 3,871 mld. Sk a previedlo sa pri ňom 299 958 CP pri priemernej cene 12 906 Sk, čo predstavuje 9 % emisie. Ďalšie významnejšie priame obchody sa uzavreli pri spoločnosti Rajo, a.s. v objeme 260,334 mil. Sk pri priemernej cene 1 100 Sk a pri spoločnosti Istroinvest, i.s., a.s., PF Kapitál v objeme 257,55 mil. Sk pri priemernej kúpnej cene 8 701 Sk.

Vývoj oficiálnych indexov RM-S v roku 2001 zaznamenal podobne ako aj v predchádzajúcom roku nárast.
Z otváracej hodnoty 520,42 bodov dosiahol RM-S 100 takmer kontinuálnym nárastom svoje ročné maximum
740,30 bodov 5. októbra, odkiaľ potom s náhlym pádom a následnými menšími výkyvmi uzatváral rok 2001 na úrovni 670,42 bodov, čo bol celkový mesačný nárast o 150 bodov, resp. o 28,82 %. Vývoj indexu RM-S Industrial bol podobný, ibaže s väčším nárastom. Index RM-S Industrial z otváracej hodnoty 534,74 bodov dosiahol ako RM-S 100 svoje ročné maximum 801,33 bodov 5. októbra, z ktorého potom taktiež s väčším pádom a následným miernym nárastom uzatváral rok na úrovni 691,07 bodov, čo predstavovalo celkový mesačný nárast o 156,33 bodov, resp. o 29,23 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS