ČLÁNOK
V júni bol najúspešnejší TAM-Americký akciový fond
8. júla 2003

Podľa júnového hodnotenia ratingovej agentúry CRA Rating Agency, a.s. (CRA) metódou CRA fond scoring, bol najúspešnejším akciovým fondom TAM – Americký akciový fond. Medzi dlhopisovými fondmi dominovali VÚB AM – Korunový a Sporo – Korunový dlhopisový fond a medzi zmiešanými fondmi sa najlepšie umiestnili fondy PP – Bonus, PP – Eurofond a TAM – Korunový akciovo-dlhopisový. Informovala o tom CRA.

V júni hodnotila CRA šesť akciových fondov. Medzimesačne sa v tejto skupine udiali dve zmeny. Fond TAM – Americký akciový dosiahol o jednu hviezdičku viac, teda päť hviezdičiek. Tento fond počas posledných štyroch hodnotení stále osciloval medzi štyrmi a piatimi hviezdičkami. Fondu IAM – Globálny technologický udelila CRA o dve hviezdičky menej ako v máji a so ziskom jednej hviezdičky sa po dvoch mesiacoch opäť dostal na koniec celej skupiny. Pokles spôsobila predovšetkým zvýšená volatilita týždenných ukazovateľov výnosnosti a nižšia stabilita predajov a nákupov podielových listov. Najlepšie sa okrem vyššie spomínaného fondu TAM – Americký akciový umiestnili aj fond JTAM – Renta globálny akciový, ktorý sa v apríli posilnil o zlúčené fondy pod správou J&T Asset Management – Euro akciový, Japan akciový a Hi-tech akciový. Na konci skupiny so ziskom jednej hviezdičky sa nachádza fond TAM – Európsky technologický aj s už spomínaným fondom IAM – Globálny technologický.

Do skupiny dlhopisových fondov pribudol v dôsledku splnenia stanovených kritérií hodnotenia podľa metodiky CRA fond scoring nový fond TAM – Dlhopisový rastový. Tento fond je už štvrtým dlhopisovým fondom pod správou Tatra Asset Management. Fond TAM – Dlhopisový rastový, ktorý v máji zmenil svoj názov z pôvodného TAM – Inštitucionálny 01, získal tri hviezdičky, čím sa zaradil do stredu skupiny. Najúspešnejší, tak ako v máji zostávajú so ziskom piatich hviezdičiek fondy VÚB AM – Korunový a Sporo – Korunový dlhopisový fond. Na konci skupiny so ziskom jednej hviezdičky sa nachádzajú fondy VÚB AM – Dolárový a TAM – Dolárový dlhopisový.

Poradie v skupine zmiešaných fondov sa júni nezmenilo. CRA hodnotila v tejto skupine osem zmiešaných fondov. Fond VÚB AM – Vyvážený rastový získal v júni o jednu hviezdičku viac a tak je prvýkrát hodnotený tromi hviezdičkami. Na čele skupiny s piatimi hviezdičkami zostávajú fondy PP – Bonus, PP – Eurofond a TAM – Korunový akciovo-dlhopisový. Na konci skupiny so ziskom jednej hviezdičky sú fondy IAM – Medzinárodný vyvážený, TAM – Medzinárodný akciovo-dlhopisový a Amslico – Zahraničný rastový.

CRA hodnotí podielové fondy s domicilom v SR podľa metodiky CRA Fond Scoring. Fondy, ktoré sú rozdelené na fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané, hodnotí agentúra na základe výkonnosti, rizikovosti a stability. Najlepšie pritom získajú päť hviezdičiek a najhoršie jednu. V budúcnosti CRA predpokladá rozšíriť hodnotenie na všetky fondy predávané na slovenskom trhu, teda aj zahraničné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS