ČLÁNOK
V bankovníctve pracovalo ku koncu marca 21 130 ludí
15. mája 2003

V bankovníctve pracovalo ku koncu prvého štvrtroka 21 130 pracovníkov, z toho 1 310 v Národnej banke Slovenska a zvyšok v komercných bankách. Pocet bankárov tak medzirocne klesol o 978. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, v bankovom sektore pracuje stále menej ludí, pricom tento trend pretrváva už šest rokov. Najvyšší pocet pracovníkov bol v bankách ku koncu marca 1997, ked v tejto oblasti našlo uplatnenie o 4 451 ludí viac ako k ultimu marca tohto roku. Ku koncu minulého roka pracovalo v bankách 21 119 ludí.

Na Slovensku pôsobilo ku koncu marca 21 bánk. Ich základné imanie bolo 67,659 mld. Sk, z toho vlastný kapitál Národnej banky Slovenska bol 25,323 mld. Sk. Zvyšných 42,336 mld. Sk tvoril kapitál komercných bankových domov. Zahranicné základné imanie bánk pôsobiacich na Slovensku bolo 36,255 mld. Sk a tuzemské 6,082 mld. Sk. Z teritoriálneho hladiska malo najväcší podiel na zahranicnom základnom kapitáli Luxembursko s 12,26 mld. Sk a za ním Rakúsko s 11,844 mld. Sk. Podstatne nižší objem zdrojov na úrovni 3,484 mld. Sk pochádzal z Ceskej republiky a takmer 2 mld. Sk z Madarska. Domovskou krajinou 1,65 mld. Sk, ktoré boli v základnom kapitále bánk, bolo USA, dalšie 1,598 mld. Sk boli z Velkej Británie a 1,29 mld. Sk z Talianska. Banky úctovali v základom imaní tiež kapitál napríklad z Holandska, Francúzska alebo Cypru.

Slovenské komercné banky hospodárili v prvom štvrtroku so ziskom 3,502 mld. Sk. V prvom kvartáli minulého roku dosiahli zisk 3,217 mld. Sk. Bilancná hodnota bánk predstavovala ku koncu marca 961,21 mld. Sk, co znamená medzirocný rast o 4,6 %. Komercné banky evidovali 227,309 mld. Sk štandardných úverov poskytnutým klientom, štandardné pohladávky s výhradou a klasifikované úvery spolu s ostatnými pohladávkami voci klientom boli 54,174 mld. Sk. Komercné banky držali k ultimu marca cenné papiere urcené na obchodovanie v hodnote 76,576 mld. Sk, financné investície bankových domov predstavovali 208,342 mld. Sk. Vklady klientov sa na celkovej hodnote pasív bankového sektora podielali 64,4 %, ked predstavovali 618,556 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS