ČLÁNOK
Uvolnenie miestnych vedení je záväzkom vlády
20. mája 2003

Uvolnenie miestnych vedení a umožnenie volby operátora, ktoré je súcastou novely telekomunikacného zákona, je podla jedného z predkladatelov tejto legislatívnej zmeny Jaroslava Bašku (Smer) záväzkom vlády voci Európskej únii. Vláda sa totiž k vykonaniu viacerých zmien v oblasti liberalizácie telekomunikacného trhu zaviazala ešte v roku 2001. Ako dalej agentúru SITA informoval J. Baška, novelu v pondelok s pripomienkami prevažne legislatívno-technického charakteru odporucil parlamentu schválit aj Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR.

Baška v rozhovore pre agentúru SITA nesúhlasil ani s výhradami Slovenských telekomunikácií (ST) voci aktuálnej novele, ktoré prezentovali v pondelok medializovanom stanovisku. ST namietali, že novela je vzhladom na krátkost termínu, v ktorom by museli pripravit referencnú ponuku na uvolnenie miestnych vedení, nevykonatelná. Na prípravu mali ST podla Bašku cas už od augusta minulého roka, kedy Protimonopolný úrad SR svojím rozhodnutím prikázal telekomunikáciám uvolnit miestne vedenia. Toto rozhodnutie sa však po napadnutí zo strany ST doteraz rieši súdnou cestou. Uvolnenie miestnych vedení mal zabezpecit Telekomunikacný úrad SR (TÚ), ten však na to nemá oporu v zákone. „Preto je nevyhnutná zmena súcasnej legislatívy,“ povedal Baška.

Telekomunikáciami namietané zúženie povinnosti poskytnút predvolbu operátora len ST a nie aj mobilným operátorom Baška odmietol s tým, že takúto povinnost majú aj podla nového regulacného rámca EÚ len operátori pevnej siete. Nesúhlasil ani s diskrimináciou, ktorú ST podložili odlišnými postihmi pre rôzne právne subjekty za rovnaké porušenie zákona a neprimeranou výškou pokút, ktorá by zasiahla len ST. „Ak by sme takéto zmeny do legislatívy nezaviedli, po vstupe do EÚ by dominantný operátor mohol dostat automaticky pokutu až do výšky 10 % z tržieb realizovaných v predošlom úctovnom období. A to je v prípade ST urcite viac, ako navrhovaných 50 mil. Sk,“ uviedol Baška. Zároven poukázal na potrebu regulácie dominantného operátora, ktorý mal možnost budovat svoju siet dlhodobo a v nekonkurencnom prostredí a mal tak oproti ostatným subjektom na trhu neporovnatelnú výhodu. O samotnej výške pokuty by navyše v jednotlivých prípadoch rozhodoval TÚ.

K cenám internetu, ktoré by sa uvolnením miestnych vedení podla ST zvýšili, predkladatel novely poznamenal, že každá liberalizácia doteraz priniesla skôr zvýšenie konkurencie a zníženie cien na trhu. Dominantného operátora by navyše podla neho prinútila aj k zavedeniu alternatívnych a pre užívatela výhodnejších produktov. „Napriek tomu, že som opozicný poslanec, snažím sa touto novelou len pomôct vláde splnit jej záväzky voci EÚ a zahranicným investorom v oblasti liberalizácie telekomunikacného trhu. Novela len odstranuje najzávažnejšie nedostatky v súcasnosti platnej legislatívy brániace liberalizácii telekomunikacného trhu,“ uviedol Jaroslav Baška.

Novela, ktorú do parlamentu predložili poslanci Herman Arvay (KSS), Jaroslav Baška (Smer), Ján Jasovský (HZDS-LS) a Peter Miššík (SDKÚ) je takmer totožná s návrhom pôvodnej novely telekomunikacného zákona z predchádzajúceho volebného obdobia. Tento právny predpis však parlament vlani neschválil po jeho vrátení prezidentom. Novela zakotvuje okrem uvolnenia prístupu k miestnym vedeniam aj posilnenie právomocí Telekomunikacného úradu SR. Poslanci by o nej v druhom cítaní mali rokovat na najbližšej schôdzi.

Návrh poslaneckej novely telekomunikacného zákona vyberá z kontextu Nového regulacného rámca Európskej únie (EÚ) iba urcitý okruh povinností pre jedného operátora. Zároven predpisuje nerovnaké postihy pre rôzne právne subjekty za rovnaké porušenia zákona, takže takáto diskriminácia je v rozpore s princípmi práva. Slovenské telekomunikácie (ST) preto považujú novelu za nevyváženú. Vyplýva to zo stanoviska ST k tejto navrhnutej právnej úprave, o ktorej by mali poslanci rokovat v druhom cítaní.

ST kritizujú aj výšku navrhovaných pokút, ktorá je podla firmy neprimeraná. Pokuty by mali v niektorých prípadoch dosiahnut až 50 mil. Sk. „Pokuta má byt proporcionálna a primeraná spôsobenej škode, nie tomu, kto škodu spôsobil. Navyše takto vysoký postih sa týka iba spolocnosti Slovenské telekomunikácie, cím sa porušuje princíp práva,“ uvádza sa v stanovisku. Dalšou výhradou ST voci navrhnutej legislatívnej zmene je jej nevykonatelnost. Po jej schválení by museli ST poskytnút miestne vedenia aj ostatným telekomunikacným operátorom. Referencnú ponuku na poskytnutie miestnych vedení a jeho implementáciu by museli ST vypracovat do 30 dní od vyhlásenia novely, co je podla firmy technicky nesplnitelné. „V okolitých európskych krajinách minimálna doba na prípravu takejto referencnej ponuky bola v priemere 10 až 14 mesiacov,“ uvádzajú ST.

Samotné uvolnenie miestnych vedení by podla ST neprinieslo ani zvýšenie penetrácie a zníženie ceny za prístup na internet. ST sa odvolávajú na rozhodnutie Telekomunikacného úradu SR z roku 2000, podla ktorého úplne zreálnenie cien bude vykonané niekolkými krokmi do roku 2005 tak, aby to bolo únosné najmä pre bytových klientov. „Uvolnené vedenia sa budú poskytovat za vyššie, nákladovo orientované ceny, a budú teda pre väcšinu zákazníkov nevýhodné a nedostupné. Preto nebude reálne poskytovat na uvolnených vedeniach hlasové služby ani dial-up pripojenie na internet, lebo ceny by boli vyššie, ako doteraz,“ uvádza sa v stanovisku.

Predmetná novela okrem toho ukladá už iba Slovenským telekomunikáciám povinnost poskytnút službu výberu poskytovatela telekomunikacnej služby formou individuálnej volby operátora, ako aj takzvanej predvolby operátora. Podla súcasného zákona majú túto povinnost zatial všetci operátori s významným vplyvom na trhu, teda aj mobilní. „Novela týmto paragrafom neustanovuje novú povinnost, ale zužuje plnenie existujúcich povinností iba na jediného operátora,“ argumentujú ST. Firma podla poskytnutého stanoviska podporuje prípravu nového zákona, ktorý mal nahradit telekomunikacný zákon. Bude ním zákon o elektronických komunikáciách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS