ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu v októbri 320,9 mld. Sk
3. decembra 2002

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahol v októbri 320,9 mld. Sk a medzimesačne vzrástol o 2,7 mld. Sk. Na tomto zvýšení sa podieľal rast korunových úverov o 1,9 mld. Sk, ako aj úvery v cudzej mene, ktoré po septembrovom miernom poklese opätovne vzrástli o 0,8 mld. Sk na 42,1 mld. Sk. Úvery podnikom vzrástli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,4 mld. Sk a úvery obyvateľstvu o 0,5 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Čistý úver vláde vo fixnom kurze roku 1993 dosiahol v októbri 237,4 mld. Sk a medzimesačne sa tak zvýšil o 0,9 mld. Sk. Na mierne prehĺbenie dlžníckej pozície verejného sektora pôsobilo predovšetkým zhoršenie bežného hospodárenia štátneho rozpočtu o 7,7 mld. Sk, ktoré kompenzovalo zlepšenie hospodárenia orgánov miestnej samosprávy a fondov sociálneho zabezpečenia, ako aj nárast štátnych finančných aktív. Hospodárenie štátneho rozpočtu skončilo k 31. októbru rozpočtovým deficitom vo výške 39,9 mld. Sk, keď rozpočtové príjmy dosiahli 182,8 mld. Sk a výdavky 222,7 mld. Sk.

Čistý úver vláde vo fixnom kurze roku 1993 očistený o vplyv emisie štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie vybraných obchodných bánk, o vplyv zmeny charakteru redistribučného úveru Konsolidačnej banke na úver verejnému sektoru a abstrahujúci od vkladu určeného na reformu dôchodkového systému sa na medziročnej báze zvýšil o 40,9 mld. Sk, t.j. o 20,8 %. Štatisticky vykázaný neočistený objem čistého úveru vláde poklesol v októbri medziročne o 64 mld. Sk, najmä v dôsledku použitia privatizačných príjmov na dôchodkovú reformu vklad v NBS a na splátku štátneho dlhu.

Veriteľská pozícia FNM voči bankovému sektoru sa v októbri znížila o 4,6 mld. Sk zo septembrových 8,4 mld. Sk na 3,8 mld. Sk, čo spôsobil predovšetkým presun 2,8 mld. Sk do štátnych finančných aktív, rozhodnutie vlády SR o poskytnutí prostriedkov na splatenie štátnych záruk v objeme 0,5 mld. Sk, ako aj splatenie úrokov z fiduciárneho úveru vo výške 0,4 mld. Sk v prvej októbrovej dekáde. V októbri bol splatený zahraničný fiduciárny úver, ktorý čerpal FNM v apríli 2001 za účelom splátky privatizačných dlhopisov. Jeho úhrada však neovplyvnila čistú pozíciu FNM, ani výšku čistých zahraničných pasív, nakoľko v rovnakom objeme poklesli záväzky aj pohľadávky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS