ČLÁNOK
Úvery KBB na družstevnú bytovú výstavbu sa prevedú na SZRB
12. júla 2001

Vláda schválila výnimku pre Konsolidačnú banku Bratislava, š.p.ú. (KBB), ktorá umožní postúpenie úverov na družstevnú bytovú výstavbu a redistribučné úvery na ich krytie na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, š.p.ú. (SZRB). Ich objem predstavuje takmer 7,1 mld. Sk. Pohľadávky na družstevnú bytovú výstavbu sú totiž takmer všetky kategorizované ako štandardné a preto je potrebné, aby si zachovali charakter bankových aktív.

KBB prevzala úvery na družstevnú bytovú výstavbu v roku 1999 od Investičnej a rozvojovej banky (IRB). Spolu s nimi prevzala KBB aj záväzok IRB voči Národnej banke Slovenska, ktorý vznikol z redistribučného úveru poskytnutého na financovanie družstevnej bytovej výstavby. Splnenie tohto záväzku bolo zabezpečené osobitnou zárukou poskytnutou Ministerstvom financií SR.

Postúpenie úverov súvisí s transformáciou KBB, ktorú vláda odsúhlasila v júni. Konsolidačnú banku by tak mala prevziať agentúra pre riadenie pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. Tá je nebankovou inštitúciou v stopercentnom vlastníctve štátu. Hlavným dôvodom transformácie KBB je zákon o bankách, ktorý by mal platiť od jesene. KBB totiž nespĺňa zákonom stanovené podmienky pre pôsobenie ako banková inštitúcia. Ďalším dôvodom je snaha o zefektívnenie vymáhania pohľadávok.

KBB vznikla 1. januára 1993 ako špecializovaná banková inštitúcia. Pri svojom vzniku prevzala dlhodobé úvery na trvalo sa obracajúce zásoby v celkovej sume 27,2 mld. Sk. Úverové portfólio banky sa neskôr rozrástlo o odplatne prevzaté zahraničné pohľadávky, o pohľadávky organizácií zahraničného obchodu vzniknuté vplyvom devalvácie, o pohľadávky spoločnosti Fizako, s.r.o. a o pohľadávky z konverzie zbrojárskej výroby. V roku 1999 prevzala KBB pohľadávky a záväzky z úverov na družstevnú bytovú výstavbu z Investičnej a rozvojovej banky a klasifikované úvery z transformujúcich sa bánk.

KBB počas 8 rokov svojej činnosti vrátila do peňažného obehu 25 mld. Sk zo spravovaného úverového portfólia. Kumulovaná strata KBB z hospodárenia dosiahla ku koncu uplynulého roka 27,8 mld. Sk, z toho neuhradená strata z minulých rokov bola 25,4 mld. Sk. Len vlani banka vykázala stratu 7,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS