ČLÁNOK
Uvedomujú si slovenské podniky v čom spočívajú výhody zavedenia systému environmentálneho manažérstva?
10. októbra 2002

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor nástrojov, umožňujúci zavedenie systémového prístupu do riešenia problémov ochrany a tvorby životného prostredia, prostredníctvom medzinárodných štandardov ISO 14001 a nariadení ES číslo 880/92 a číslo 1836/93.

Takto by sa dal definovať systém environmentálneho riadenia podniku (z angl. EMS), resp. environmentálne manažérstvo. Čo to však znamená pre podnik, ktorý sa rozhodne EMS zaviesť do praxe a dať sa certifikovať spoločnosťami, ktoré sú akreditované v tejto oblasti?

Pre podnik so zavedeným EMS sa stáva napĺňanie environmentálnych zákonov a nariadení jednoduchším a prehľadnejším. Takýto podnik dokáže oveľa rýchlejšie a bez väčších ťažkostí zareagovať na stále sa sprísňujúce legislatívne nariadenia v environmentálnej oblasti. Uvedomenie si zodpovednosti za svoju činnosť a znalosť základných princípov zavedenia progresívneho systému riadenia podniku sa stáva pre firmy prestížnou záležitosťou. V prípade, že firma má certifikát podľa noriem ISO 14001, resp. EMAS v krajinách EÚ, znamená to pre ňu vzrast kredibility a ceny na trhu. V prípade, že firma má zavedený EMS je nútená spolupracovať predovšetkým s takými sub-dodávateľmi, ktorí sú tiež certifikovaní podľa ISO 14001 alebo EMAS. Pre slovenské podniky, ktoré chcú byť rovnocennými partnermi pre podniky v krajinách EÚ a ktoré chcú prenikať na európske trhy, je zavádzanie systému environmentálneho riadenia (EMS) a následná certifikácia nevyhnutnosťou.

Ďalším dôvodom zavádzania environmentálneho riadenia podniku je plnenie povinností vyplývajúcich z právnych noriem v oblasti životného prostredia. Toto prináša pre podnik náklady nových investícií ako aj zvýšenie prevádzkových nákladov. Zavedenie EMS je však i cestou ako zefektívniť vynakladanie prostriedkov na ochranu životného prostredia a v mnohých prípadoch aj úspory.

Neštátna vzdelávacia inštitúcia Academia Istropolitana NOVA so sídlom vo Svätom Jure, si uvedomuje fakt, že bez zavádzania systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14000, resp. EMAS je budúcnosť slovenských podnikov a firiem na európskych trhoch v značnej nevýhode. AINova získala v roku 2001 grant z prostriedkov programu Európskej komisie Leonardo da Vinci. Finančné prostriedky grantu boli určené na podporu mobilitného projektu zameraného práve na zvyšovanie praktických skúseností a vedomostí v oblasti environmentálneho manažérstva. Vďaka schváleniu projektu národnou kanceláriou programu Leonardo da Vinci mohlo 27 slovenských pracovníkov malých a stredných podnikov, študentov doktorandského štúdia a tiež čerstvých absolventov vysokých škôl, vycestovať na trojmesačnú odbornú stáž do krajín EÚ (Taliansko, Nemecko a Grécko). Hlavným cieľom stáže bola výmena skúseností a získavanie nových praktických vedomostí pri zavádzaní EMS, príprave na certifikáciu, resp. overovanie systému pri trvalej činnosti v podniku

Výstupom zo stáží sú okrem samotných vedomostí a nových kontaktov aj projekty účastníkov, ktoré vypracovali počas stáží. Účastníci si mohli vybrať, či budú pracovať na projekte zameranom na zavádzanie, resp. zdokonalenie už zavedeného systému EMS v konkrétnom podniku, alebo či sa budú venovať vypracovaniu návrhu vysokoškolského kurzu zameraného na problematiku environmentálneho manažérstva. Účastník, ktorý absolvoval stáž by mal byť schopný podieľať sa na zavádzaní systému environmentálneho manažérstva vo svojom podniku, resp. prispieť k tvorbe nových kurzov v tejto oblasti.

Pracovníci programu ODVL na Academii Istropolitane Nove veria, že manažment slovenských podnikov a firiem bude mať stále väčší záujem o zvyšovanie vedomostí a efektivity v oblasti environmentálneho manažérstva. ODVL preto naďalej reaguje na potreby trhu novými vzdelávacími aktivitami, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu situácie v tejto oblasti a uľahčiť podnikom zvyšovanie kvality v oblasti environmentálneho manžérstva a tak zvýšiť ich konkurencieschopnosť na európskych trhoch.

Katarína Slezáková

Projektová manažérka ODVL programu


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS