ČLÁNOK
Úrad pre štátnu pomoc porušil rozpočtové pravidlá
19. júla 2001

Kontrola Ministerstva financií SR zistila, že Úrad pre štátnu pomoc porušil rozpočtové pravidlá. Týka sa to sumy necelých 3,9 mil. Sk. Za týmto číslom sa skrývajú preddavky a úhrada kúpy automobilov, autorádií, umeleckých obrazov, obkladov, pätnásť umeleckých obrazov, interiérové zariadenie, softvéru, interiérového zariadenia. Informovala o tom ministerka financií Brigita Schmögnerová a pracovníčky úseku kontroly.

Kúpa šesťdesiatich obrazových publikácií s titulom Sydney mala zlepšiť vzťah pracovníkov k olympijskému hnutiu,“ povedala pre Finančné noviny jedna z pracovníčok, ktoré robili kontrolu hospodárenia Úradu pre verejné obstarávanie.

Kontrola zistila, že úrad porušoval účtovné predpisy. Okrem toho úrad uzatváral zmluvy o vykonaní činnosti, ktorá je v pracovnej náplni jeho pracovníkov. K chybám došlo pri výpočte odmien a osobných ohodnotení. Ministerka financií bude o porušeniach zákona informovať najmä tých, ktorý do funkcie riaditeľa odporúčali Miroslava Hladíka. Myslí si, že by mal radšej sám odstúpiť z funkcie.

Na nehospodárne používanie peňazí upozornili pracovníci úradu v máji tohto roku listom premiéra Mikuláša Dzurindu a podpredsedu vlády Ivana Mikloša. Predseda Úradu pre štátnu pomoc (ÚŠP), nominant Strany zelených, Miroslav Hladík odmietol poslancom NR SR Petrovi Tatárovi, Ladislavovi Ambrošovi a Antonovi Jurišovi dať účtovné doklady, ktoré si 10.5. prišli na jeho úrad podľa dohovoru vyzdvihnúť. Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej prostredníctvom Úradu pre štátnu pomoc dosiahol v minulom roku 34,15 mld Sk. Úrad v roku 2000 vydal 51 súhlasov, ktoré obsahovali 147 foriem pomoci pre 86 príjemcov. Vlani vytvorený Úrad pre štátnu pomoc (ÚŠP) vôbec nemá vytvorený systém kontroly a vonkajšiu kontrolu systematicky nevykonáva. Preto neplní jednu zo základných úloh, pre ktoré bol zriadený. Vyplýva to z protokolu o výsledku kontroly z júna roka 2001, ktorú uskutočnili pracovníci Úradu vlády.

Poskytovateľmi štátnej pomoci sú štátne orgány, štátne peňažné ústavy, obce a iné právnické osoby poskytujúce štátnu pomoc podľa osobitných zákonov. Príjemcami štátnej pomoci sú podnikatelia a združenia podnikateľov.

Štátnou pomocou sa na účely zákona č. 231/1999 Z.z. rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje podnikateľovi na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov. Poskytovateľmi štátnej pomoci sú štátne orgány, štátne peňažné ústavy, obce a iné právnické osoby poskytujúce štátnu pomoc podľa osobitných zákonov. Príjemcami štátnej pomoci sú podnikatelia a združenia podnikateľov.

Štátna pomoc sa môže poskytnúť len v súlade so zákonom o štátnej pomoci alebo v súlade s osobitnými zákonmi, ale len za podmienok ustanovených zákonom o štátnej pomoci. Štátnu pomoc schvaľuje a jej poskytnutie eviduje Úrad pre štátnu pomoc. Samotný úrad nezasahuje do rozhodovania, komu má poskytovateľ štátnu pomoc poskytnúť, jeho úlohou je posúdiť, či štátna pomoc, ktorú chce poskytovateľ poskytnúť, je v súlade so zákonom o štátnej pomoci z hľadiska jej výšky a zároveň je povinný preskúmať, či sú splnené podmienky pre poskytnutie pomoci.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS