ČLÁNOK
Úrad pre finančný trh zvolal ustanovujúcu schôdzu Garančného fondu investícií
13. februára 2002

Úrad pre finančný trh zvolal v súlade s ustanoveniami nového zákona o cenných papieroch a investičných službách (nový zákon o CP) ustanovujúcu schôdzu Rady Garančného fondu investícií. Bude 13. júna 2002 v budove Úradu pre finančný trh. Informoval o tom Marek Kačmár, hovorca ÚFT.

Garančný fond investícií v zmysle nového zákona o CP bude sústreďovať peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi (OCP) a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (ZOCP) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientský majetok, ktorý príjme OCP alebo ZOCP. Orgánmi Garančného fondu investícií sú Rada fondu, Prezídium fondu a Dozorná rada fondu. Garančný fond investícií bude právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra.

Rada Garančného fondu investícií je najvyšším orgánom fondu, okrem iného schvaľuje použitie zdrojov fondu, určuje výšku ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov a schvaľuje aj všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientský majetok a rozpočet fondu. Rovnako schvaľuje základné dokumenty (rokovacie poriadky orgánov fondu, stanovy fondu, výročnú správu fondu) a volí a odvoláva predstaviteľov prezídia a časti dozornej rady.

V zmysle ustanovení zákona o CP Úrad pre finančný trh zvolal ustanovujúcu schôdzku rady v lehote do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zákona. Termín zvolanej schôdze bol určený vzhľadom na očakávaný priebeh procesu prelicencovania obchodníkov s cennými papiermi. Úrad pre finančný trh predpokladá, že do 13. 6. 2002 by mohli OCP alebo ZOCP, ktorí budú mať povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa nového zákona o CP zvoliť svojich zástupcov do rady fondu alebo dozornej rady fondu.

Ustanovujúca schôdza prerokuje a schváli Rokovací poriadok Rady Garančného fondu. V rámci programu ustanovujúcej schôdze sa tiež predpokladá predovšetkým voľba členov Prezídia Garančného fondu investícií, prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Prezídia Garančného fondu investícií, voľba členov Dozornej rady Garančného fondu investícií ako aj prerokovanie a schválenie Stanov Garančného fondu investícií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS