ČLÁNOK
Úrad pre finančný trh o skupovačoch akcií
10. júna 2002

Vladimír Bačišin

Úrad pre finančný trh (ÚFT) upozorňuje akcionárov spoločnosti Železiarní Podbrezová a.s., (ŽP) na skutočnosť, že niektorí z nich môžu byť navštívení osobami zastupujúcimi obchodnú spoločnosť, ktorá sprostredkuje služby pre spoločnosť Credit Invest Group a. s. Bratislava, ktorá údajne vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách. Informoval o tom hovorca ÚFT Marek Kačmár.

Spoločnosť CIG v skutočnosti nedisponuje žiadnym povolením Úradu pre finančný trh udeleným na základe č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch a ani žiadnym iným povolením v zmysle osobitných právnych predpisov, nad dodržiavaním ktorých vykonáva dohľad Úrad pre finančný trh.

Aktuálny zoznam obchodníkov s cennými papiermi s platným povolením na obchodovanie s cennými papiermi je možné nájsť vo Vestníku Úradu pre finančný trh, na internetovej stránke Úradu pre finančný trh prípadne sa možno informovať telefonicky na Úrade pre finančný trh alebo na Asociácii obchodníkov s cennými papiermi.

Uvedené osoby ponúkajú možnosť odkúpenia akcií ŽP prípadne ich výmenu za akcie CIG, pričom pri svojej ponuke argumentujú pripravovanou zmenou vlastníka spoločnosti ŽP, o čom ÚFT nemá informácie.

Úrad si Upozornenie pre akcionárov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.

vyžiadal doklady a informácie od oboch organizátorov verejného trhu s cennými papiermi, ako aj od príslušného emitenta.

Podľa údajov, ktoré má ÚFT k dispozícii, aktuálna vnútorná hodnota jednej akcie spoločnosti ŽP predstavuje sumu 1142 Sk, čo v prípade povinnej ponuky na prevzatie v zmysle § 118 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách predstavuje cenu minimálne 571 Sk. Valné zhromaždenie spoločnosti ŽP pritom rozhodlo o výplate dividend za rok 2001 vo výške 33,53 Sk na jednu akciu pred zdanením osobitnou 15%-nou sadzbou, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 25. jún 2002.

ÚFT vyzýva všetkých akcionárov, ktorí boli takouto ponukou oslovení, aby ho o tejto skutočnosti informovali na adrese: Úrad pre finančný trh, Radlinského ul., 813 18 Bratislava 1, tel.: 02/57262600, fax: 02/57262707 alebo e-mail: info@uft.sk a predložili úradu kópie všetkých dokladov týkajúcich sa uvedenej ponuky na kúpu, prípadne výmenu akcií spoločnosti ŽP.

Zároveň upozorňujeme akcionárov, aby nepodľahli nepravdivým informáciám a dôkladne zvážili prípadné ponuky na predaj svojho majetku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS