ČLÁNOK
Upozornenie na činnosť spoločnosti GLOBAL MARKETS
15. júla 2014

Národná banka Slovenska upozorňuje súčasných i potenciálnych klientov a investorov spoločnosti GLOBAL MARKETS – organizačná zložka Slovensko, so sídlom Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, IČO: 47 239 174, že dňa 1.7.2014 domovský orgán dohľadu v Bulharsku Financial Supervision Commission Republic of Bulgaria so sídlom 33 Shar Planina Street, 1303 Sofia, začal konanie o odňatí povolenia jej materskej spoločnosti Global Markets OOD so sídlom Maystor Aleksi Rilets 38, Manastirski Livadi – zapad, 1618 Sofia.

Podrobnosti o tomto konaní sú dostupné na webovom sídle bulharského orgánu dohľadu:
http://www.fsc.bg/FSC-has-started-a-procedure-for-license-revocation-against-Global-Markets-Ltd-news-3779-en

NBS bola bulharským orgánom dohľadu zároveň informovaná, že tejto spoločnosti bol s účinnosťou od 13. mája 2014 vydaný zákaz uzatvárať akékoľvek zmluvy s novými klientmi.

Spoločnosť GLOBAL MARKETS OOD poskytovala prostredníctvom svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky investičné služby podľa ustanovení článku 32 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi – Markets in Financial Instruments Directive (smernica MiFID).

NBS preto upozorňuje, že táto spoločnosť má pozastavené oprávnenie poskytovať investičné služby a uzatvárať zmluvy.

Spoločnosť je pod dohľadom bulharského orgánu dohľadu a všetky nároky, ktoré plynú z fondu ochrany vkladov je potrebné riešiť v súlade s právnym poriadkom Bulharskej republiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS