ČLÁNOK
ÚFT o reklame a prospekte investície pri majetkých hodnotách
11. januára 2002

Od začiatku tohoto roka nadobudol účinnosť zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Nahradil doteraz platný zákon č. 600 / 1992 Zb. O cenných papierov. Podľa súčasne platného zákona sa zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti za účelom podnikania, alebo inej zárobkovej činnosti iba spôsobom podľa tohto zákona, t.j. spôsobom uplatnenia verejnej ponuky majetkových hodnôt. Úrad pre finančný trh má podľa tohoto zákona kontroluje prospekt investície a reklamu finančných produktov.

Podľa ÚFT verejnou ponukou majetkových hodnôt sa podľa tohto zákona rozumie akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, alebo akékoľvek konanie za účelom zhromažďovania peňažných prostriedkov, ktorým sa ktokoľvek obracia sám, alebo prostredníctvom tretích osôb vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia voči neurčitému okruhu vopred neurčených osôb, a ktorý obsahuje informáciu o možnosti nadobudnutia ponúkaných majetkových hodnôt, alebo ktorý vyvoláva záujem o nadobudnutie majetkových hodnôt uvedených vo verejnej ponuke majetkových hodnôt. Majetkovými hodnotami sa podľa zákona o CP rozumejú majetkové práva a majetkové hodnoty iné ako cenné papiere, t.j. ide o všetky hodnoty, ktoré na finančnom trhu ponúkajú rôzne spoločnosti za účelom investovania hotovostných peňažných prostriedkov od obyvateľstva za účelom ich ďalšieho zhodnotenia. Majetkové hodnoty sa môžu podľa tohto zákona o CP verejne ponúkať len vtedy, ak bol zverejnený prospekt investície, ktorý pred vlastným zverejnením podlieha schváleniu úradom. Úrad rovnako schvaľuje obsah akéhokoľvek propagačného média, ktoré obsahuje reklamu na ponuku majetkových hodnôt a bez schválenia úradom takáto reklama nesmie byť zverejnená. Podstatnou náležitosťou reklamy tohto druhu musí byť informácia, že s touto investíciou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

„Úrad v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že doposiaľ neschválil žiaden prospekt investície ani žiadnu reklamu resp. oznámenie, inzerát, plagát alebo iný dokument pre spoločnosť ponúkajúcu predaj majetkových hodnôt, konšatuje stanovisko UFT, ktoré poskytol Marek Kačmár.

Z verejných informácií zverejňovaných v rôznych druhoch medií, úrad nadobudol podozrenie, že na finančnom trhu pôsobia spoločnosti, ktoré ponúkajú investície do majetkových hodnôt, pričom priamo oslovujú obyvateľov s cieľom získať hotovostné peňažné prostriedky netransparentným spôsobom a v rozpore so zákonom o CP. Úrad v týchto dňoch začína šetriť aktivity niektorých spoločnosti, ktoré túto činnosť vykonávajú bez schváleného prospektu investície a v prípade, že sa potvrdí ich konanie v rozpore so zákonom, budú voči týmto spoločnostiam vyvodené sankcie podľa zákona o CP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS