ČLÁNOK
ÚFT bude prešetrovat prevody akcií Slovnaftu
27. marca 2003

Úrad pre financný trh (ÚFT) v stredu predbežným opatrením pozastavil burzové obchody uzavreté s akciami Slovnaftu 25. marca na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) a pozastavil aj obchodovanie s akciami spolocnosti na burze s výnimkou obchodov uzatváraných v rámci vyhlásených ponúk, resp. povinných ponúk na prevzatie najviac na 30 dní. „ÚFT v priebehu tohto týždna dostal podnet zo strany Slovnaftu na prešetrenie transparentnosti vývoja ceny akcií v uplynulom období, ako aj podnet úcastníka trhu, ktorý v súvislosti s burzovými obchodmi uzavretými 25. marca namieta porušenie burzových pravidiel a zákona o cenných papieroch a investicných službách,“ uviedol hovorca úradu Marek Kacmár. V utorok sa v priamych obchodoch na BCPB previedli aj akcie reprezentujúce 31,6-percentný podiel na základnom imaní Slovnaftu, co zodpovedá podielu, ktorý má na základe zmluvy so spolocnostami Slovintegra a Slovbena získat madarská spolocnost MOL

Predbežné opatrenie ÚFT umožní podla Kacmára dôsledné prešetrenie neobvyklých pohybov kurzu akcií Slovnaftu, ako aj uvedených podnetov. „ÚFT chce bez zbytocných prietahov posúdit a prešetrit všetky okolnosti, pricom pri svojom konaní využije právomoci zverené zákonom,“ uviedol Kacmár.

Na BCPB sa v utorok uzavrel priamy obchod s 5 783 078 akciami z prvej emisie Slovnaftu pri cene 1 383 Sk za akciu a so 737 613 akciami Slovnaftu z jeho druhej emisie pri cene 1 256 Sk za akciu. Celkovo to predstavuje 6 520 691 kusov akcií spolocnosti Slovnaft, ktoré zodpovedajú 31,6-percentnému podielu na základnom imaní spolocnosti. Po získaní týchto akcií by sa mal podiel spolocnosti MOL v Slovnafte zvýšit z 36,2 % na 67,8 %. Týmto by MOL prekrocil hranicu 66 %, ktorá ho zaväzuje vyhlásit povinnú ponuku na zvyšné akcie Slovnaftu. Návrh tejto ponuky musí najprv schválit ÚFT.

BCPB pozastavila obchodovanie s akciami Slovnaftu prvýkrát v piatok 21. marca, ked sa od úcastníkov trhu dozvedela o skutocnostiach, ktoré by v prípade nepozastavenia obchodovania mohli viest k poškodeniu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu. V utorok ho však opät uvolnila.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS