ČLÁNOK




ÚDR sa sťažuje na nedostatok prostriedkov
25. mája 2001

Výdavky Ústredného daňového riaditeľstva (ÚDR) v minulom roku dosiahli 2,262 mld. Sk, z čoho 85,9 % predstavovali bežné výdavky. Uvádza sa to v výročnej správe ÚDR za rok 2000. V uplynulom rozpočtovom roku okrem prostriedkov štátneho rozpočtu organizácia disponovala aj financiami osobitného účtu štátneho rozpočtu, mimorozpočtovými prostriedkami a prostriedkami z privatizácie v objeme 475,5 mil. Sk.

Výdavky na jedného zamestnanca za rok 2000 boli 417,7 tis. Sk, z čoho mzdy a odvody predstavovali 246,3 tis. Sk. Celkové náklady na jedného zamestnanca daňového úradu tak v porovnaní s rokom 1995 boli vyššie len o 20,5 tis. Sk. Efektívnosť vynakladania prostriedkov na dosiahnuté štátne príjmy sa podľa výročnej správy ÚDR zlepšuje. Podiel zaplatených daní a ostatných príjmov na korunu celkových výdavkov ÚDR vlani predstavoval 70,98 Sk, čo je takmer o 10 Sk viac v porovnaní s rokom 1995.

Podľa riaditeľa ÚDR Ondreja Mráza je pretrvávajúcim problémom od roku 1996 nedostatočný objem pridelených prostriedkov. Rozpočtový limit pokrýva potreby daňových úradov v bežných a kapitálových výdavkoch len na približne 60 %. Najvyšší nedostatok finančných prostriedkov sa podľa riaditeľa prejavuje v oblasti dodávok materiálu a v kapitálových výdavkoch, kde nie je možnosť pokryť najmä náklady na softvér, novostavby a rekonštrukcie. „Takto nie je možné zabezpečovať chod ÚDR pri rešpektovaní platných právnych noriem, najmä zákona o verejnom obstarávaní, s nedostatočnými prostriedkami,“ uviedol O. Mráz.

Daňová správa ku koncu roka 2000 evidovala daňové nedoplatky vo výške 62,89 mld. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 10,86 mld. Sk. Reálne vymožiteľné daňové nedoplatky podľa výročnej správy dosiahli 29,1 mld. Sk a nevymožiteľné daňové nedoplatky predstavovali 10,3 mld. Sk. Daňové nedoplatky, ktoré boli prihlásené ako pohľadávky do konkurzného alebo vyrovnacieho konania, sa dostali na úroveň 23,5 mld. Sk. Suma vymožených daňových nedoplatkov daňovými úradmi ku koncu minulého roka dosiahla 16,597 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS