ČLÁNOK
Udalosti v ekonomike SR v uplynulom týždni
25. februára 2001

Týždeň priniesol pozitívne správy v súvislosti so zlepšením ratingového výhľadu Slovenska medzinárodnou ratingovou agentúrou Fitch, ako aj vyjadrením komisára Európskej únie (EÚ) o priaznivejšom posudzovaní ekonomiky Slovenska zo strany únie. Poslanci Národnej rady SR schválili v piatok novelu ústavy. Zverejnené boli viaceré štatistické údaje týkajúce sa nezamestnanosti, bežného účtu platobnej bilancie a peňažnej zásoby M2. Hviezdou týždňa sa však stali aj zmenky Slovenského plynárenského priemyslu.

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch zlepšila ratingový výhľad pre dlhodobé devízové a korunové záväzky Slovenska na pozitívny. Ratingové hodnotenie je v súčasnosti na úrovni BB+ v prípade devízových a BBB+ v prípade korunových záväzkov. Ako Fitch oznámila v utorkovej tlačovej správe, tento krok zohľadňuje očakávania v pokračujúce zlepšovanie úverových fundamentov Slovenska, čo by mohlo viesť k zvýšeniu ratingu na investičný stupeň približne v období nasledujúcich 12 mesiacov.

Komisár EÚ pre rozširovanie Günter Verheugen v piatok oznámil, že EÚ by mohla priaznivejšie posudzovať slovenskú ekonomiku vo svojej výročnej správe, ktorú zverejní v novembri tohto roku. V minuloročnej správe EÚ po prvýkrát uviedla, že Slovensko je možné považovať za „fungujúcu trhovú ekonomiku“. „Očakávam, že ďalšia správa bude posudzovať Slovensko ako fungujúcu trhovú ekonomiku,“ dodal Verheugen pri príležitosti trojdňovej návštevy na Slovensku. „Rozdiel medzi ‚byť považovaný za trhovú ekonomiku‘ a ‚byť trhovou ekonomikou‘ je veľmi nepatrný. Niektoré hospodárske reformy sú stále potrebné, najmä ďalšia reštrukturalizácia bankových a finančných služieb,“ zdôraznil komisár.

Slovenská republika bude musieť podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej pred vstupom do EÚ prehodnotiť svoj aktuálny kurzový režim a prispôsobiť ho kritériám európskeho mechanizmu devízových kurzov. Pri vstupe SR do EÚ by mal kurzový režim zodpovedať kritériám mechanizmu označovaného ERM 2, následne by sa mal modifikovať pri vstupe krajiny do Európskej menovej únie. Podľa jej slov by sa pre Slovensko v tomto smere javil ako najvýhodnejší fixný kurzový režim s fluktuačným pásmom, čo by vlastne znamenalo návrat k režimu, ktorý SR využívala pred zavedením v súčasnosti platného riadeného floatingu. Ministerka nevylúčila ani možnosť, že by Slovensko mohlo zvážiť využitie kurzového režimu označovaného ako Currency Board, čo je vlastne fixný kurzový režim s naviazaním na niektorú z európskych mien.

Po takmer stohodinovej rozprave schválil v piatok zákonodarný zbor rozsiahlu revíziu Ústavy SR. Ústava rieši aj právne postavenie Národnej banky Slovenska (NBS) ako centrálnej banky, ktoré bude zlučiteľné s právnym postavením Európskej centrálnej banky. NBS ako nezávislá inštitúcia bude zabezpečovať udržiavanie cenovej stability a bude mať právo v rámci svojej pôsobnosti vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak ju na to splnomocní zákon.

Tento týždeň priniesol aj niekoľko štatistických údajov. Bežný účet platobnej bilancie SR za január až november skončil deficitom 20,8 mld. Sk, k čomu prispelo najmä pasívne saldo obchodnej bilancie v objeme 31,7 mld. Sk. Pasívum bežného účtu sa oproti októbru prehĺbilo o 7,3 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet zaznamenal podľa predbežných údajov ku koncu novembra prebytok na úrovni 56,5 mld. Sk, čo predstavuje jeho medzimesačné zvýšenie takmer o 10 mld. Sk. Celkové saldo platobnej bilancie SR bolo za jedenásť mesiacov aktívne vo výške 44 mld. Sk, čím kopírovalo hodnotu z konca októbra.

Po výraznom raste v poslednom mesiaci uplynulého roka zaznamenala peňažná zásoba M2, vyjadrená vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993, podľa predbežných údajov v januári pokles o 0,7 mld. Sk na 579,8 mld. Sk. Keďže však bol pokles miernejší ako vlani v rovnakom mesiaci, medziročný rast M2 zrýchlil z decembrových 14,2 % na úroveň 14,6 %.

V januári sa na Slovensku zvýšil počet evidovaných nezamestnaných o 54,5 tis. osôb a vyšplhal sa tak na historicky rekordných 561 tis. nezamestnaných. Medziročný nárast bol len o 7,5 tis. osôb, hoci v predchádzajúcich rokoch bolo toto číslo v priemere 66,5 tis. osôb. Stav disponibilných zamestnaných sa medzimesačne zvýšil o 51,9 tis. osôb na 533,7 tis. ľudí. Miera disponibilnej nezamestnanosti medziročne vzrástla o 0,26 percentuálneho bodu na 19,79 %. Oproti decembru 2000 je to o 1,91 bodu viac. Miera celkovej evidovanej nezamestnanosti skočila medzimesačne o 2,01 percentuálneho bodu na 20,81 %.

Po realizácii predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných slovenských bánk, predaji 87,18 % akcií Slovenskej sporiteľne a 25 % akcií Všeobecnej úverovej banky sa ťažisko práce riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu bankového sektora a reštrukturalizáciu podnikovej sféry Ministerstva financií SR posúva smerom k podnikovej sfére. Svedčí o tom návrh legislatívneho zámeru zákona o osobitných spôsoboch nakladania a vyrovnania niektorých pohľadávok štátu a niektorých verejnoprávnych inštitúcií, ktorý riadiaca skupina prerokovala na svojom ostatnom zasadnutí.

Výkonný výbor Fondu národného majetku SR (FNM) v utorok na základe odporúčania medzirezortnej komisie pre privatizáciu Banky Slovakia vyhlásil tender za neúspešný. FNM vypracuje počas budúceho mesiaca koncepciu ďalšieho spôsobu naloženia so svojim majetkom. Fond nevylučuje ani koordináciu predaja svojich akcií v banke s ďalšími akcionármi. Česká pojišťovna v závere týždňa uviedla, že nevylučuje, že sa prihlási aj do opakovaného tendra na predaj Banky Slovakia.

Ďalšie správy sa týkajú zmeniek Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Správca konkurznej podstaty Sezooz Oil, a.s. Vsetín Roman Rais zahrnul do konkurznej podstaty spoločnosti, ktorá patrí do Sezooz Group, aj dve zmenky vystavené SPP, š.p. Prvá, vystavená 28. októbra 1998, znie na 500 mil. Sk a bola splatná 31. apríla minulého roka v Tatra banke, a.s. V súčasnosti je podľa verejného oznámenia správcu v držbe Kerametalu, a.s. Bratislava. Druhá je biankozmenkou s doložkou „bez protestu“ indosovaná na Union Banku, a.s. Ostrava, určená na zaistenie úveru a priamo v držbe tejto banky.

Údajní majitelia bianko zmeniek štátneho podniku SPP navrhli jeho vedeniu mimosúdne vyrovnanie v hodnote „2 až 3 miliárd korún“. Ako povedal právny zástupca SPP Ernest Valko, „je im v zásade jedno, či v slovenských alebo v českých korunách“. Dozorná rada SPP už pred rokom zaviazala manažment rokovať o mimosúdnom vyrovnaní zmeniek. Generálny riaditeľ SPP Pavol Kinčeš sa však vyjadril, že podvod nechce legalizovať, akokoľvek by bol pre podnik v tejto situácii výhodný. Podobného názoru jej aj šéf ministerstva hospodárstva Ľubomír Harach. Rezort je zakladateľom podniku. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa českej firmy Sezooz Group Roman Zubíka chce firma v najbližších dňoch dospieť s SPP k dohode v spore bianko zmeniek.

Pri dobrých výhľadoch vývoja inflácie, pomalšom hospodárskom raste a silnej pozícii platobnej bilancie sú korunové depozity pri sadzbách na úrovni 7,7 % stále investične atraktívne. Vo svojej správe to uviedla investičná banka ING Bank. Podľa jej analytika Jána Tótha bude aj v tomto roku na slovenskom trhu pretrvávať v oblasti úverov tzv. credit crunch a nové úvery budú poskytovať prevažne iba zahraničné banky. ING Bank zároveň znovu vydala odporúčanie na nákup „buy“ pre dlhopisy FNM v súvislosti s obnovením obchodovania s týmito cennými papiermi od marca. Predchádzajúce odporúčanie pre tieto dlhopisy bolo „hold“.

Podľa predbežných výsledkov by vlaňajší rast hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska mal dosiahnuť 2,1 percenta. Povedala to v stredu viceguvernérka NBS Elena Kohútiková. V tomto roku očakáva rast HDP medzi 2,8 a 3,2 percentami. K dlhodobejším perspektívam rastu HDP sa vyjadril aj exprezident VSŽ Košice Gabriel Eichler. Rast HDP by mohol podľa neho ročne dosahovať 6 až 7 %. „V krajine je však nízka vymáhateľnosť práva a chýbajú jej ‚pro-biznisové‘ zákony. Okrem vysokých daní mám tiež pocit, že daňové kontroly navštevujú cudzích podnikateľov oveľa častejšie než domácich,“ povedal G. Eichler.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP) navrhuje v rámci usporiadania majetkových vzťahov ohľadne Vodného diela Gabčíkovo (VDG) vytvoriť samostatný právny subjekt. Predmetom činnosti tohto subjektu bude prevádzka diela. Návrh je v súčasnosti na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Základným predpokladom na zjednotenie vlastníctva je prevedenie elektroenergetickej časti diela zo Slovenských elektrární, a.s. do štátneho vlastníctva. Elektrárne pritom vlastní Fond národného majetku SR. Ako ďalej vyplýva z návrhu MP, potrebné bude transformovať Vodohospodársku výstavbu, š.p. Bratislava (VVB), ktorá by sa mala rozčleniť na tri samostatné štátne podniky.

FNM musí na základe uznesenia vlády uzatvoriť zmluvu s Ministerstvom financií SR o úhrade záväzkov vyplývajúcich zo štátnych záruk za úvery VVB formou pristúpenia k dlhu. Pristúpenie k dlhu by tak znížilo prostriedky vyčlenené na výplatu dlhopisov. Po poslaneckom prieskume na FNM a na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku to povedal podpredseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Ján Šimko. FNM považuje podľa svojho prezidenta Jozefa Kojdu prevzatie úveru za VVB za problematické. Splátka úveru so štátnou garanciou predstavuje v tomto roku 5,1 mld. Sk. Vláda prevzatím úveru podmienila poskytnutie štátnej záruky za úver pre FNM vo výške zhruba 6,5 mld. Sk, ktorý je určený prevažne na vyplatenie dlhopisov.

Nové udalosti sa stali aj v Slovenských lodeniciach, a.s., Komárno (SLK). Mimoriadne valné zhromaždenie SLK v utorok zvolilo nových členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti. Nové predstavenstvo následne vykonalo aj zmeny v manažmente lodeníc. Predsedom dozornej rady sa stal Jozef Žilčai, novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva je Stanislav Holák.

Slovenská poisťovňa, a.s. (SP) dosiahla v minulom roku podľa predbežných údajov čistý zisk 100 mil. Sk. Vo svojich plánoch pritom počítala so ziskom 69,7 mil. Sk. Predpísané poistné v minulom roku predstavovalo 13,168 mld. Sk, čo medziročne znamená nárast o 5,5 %. SP tak dosiahla 48,26-percentný podiel na poistnom trhu podľa predpisu poistného.

NBS udelila predchádzajúci súhlas pre Devín banku, a.s., Bratislava na zvýšenie základného imania o 3 mld. Sk na celkovú výšku 4 mld. Sk. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. februára 2001 a udeľuje sa na dobu do 31. júla 2001. Ministerstvo financií SR a Devín banka (DB) v utorok dospeli k dohode ohľadom predĺženia mandátu banky na deblokácie ruského dlhu voči SR. Konečné slovo v celej záležitosti bude mať podľa ministerky financií vláda, ktorá bude musieť návrh prerokovať a zaujať k nemu stanovisko.

Francúzska Banque Federale des Banques Populaires sa stala 10-percentným akcionárom Ľudovej banky, a.s. Bratislava (ĽB). Tento podiel jej za 167,5 mil. Sk, čo predstavuje 2,5-násobok nominálnej hodnoty, predal majoritný vlastník banky, ktorým je rakúska spoločnosť Volksbank International AG. Rakúska matka po tomto prevode vlastní v ĽB približne 61,7-percentný podiel. Nový francúzsky vlastník kupoval predovšetkým prioritné akcie.

Ďalšia novinka sa týka cien káblovej televízie. Telekomunikačný úrad SR (TÚ) vykonal kontroly v ústredí spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., pričom predbežné výsledky potvrdili, že UPC porušilo platný cenový výmer. „Úrad v dohľadnom čase vyčísli výšku pokuty,“ povedal predseda TÚ Milan Luknár. V zmysle zákona o cenách bude pokuta vyčíslená ako rozdiel medzi cenou, ktorá mala byť účtovaná a cenou, ktorá účtovaná bola. Ak sa tento rozdiel úradu nepodarí vyčísliť, vyrubí TÚ spoločnosti UPC pokutu 1 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS