ČLÁNOK
Trhu kolektívneho investovania dominujú dlhopisové fondy
21. júna 2013

Dominantné postavenie na slovenskom trhu kolektívneho investovania si ku koncu prvého tohtoročného štvrťroka udržali dlhopisové fondy. Tie podľa kvartálneho hodnotenia Národnej banky Slovenska zaznamenali 33-percentný podiel na celkových aktívach podielových fondov a v absolútnom vyjadrení vykázali celkové aktíva v objeme 1,289 mld. eur. „Podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov, sa v sledovanom štvrťroku znížil o 2 percentuálne body, z 27 % na konci decembra 2012 na 25 % ku koncu marca 2013,“ informuje NBS. Celkové aktíva ostatných fondov ku koncu marca presiahli 1 mld. eur.

  Treťou najväčšou skupinou fondov boli k 31. marcu 2013 realitné fondy, ktoré si oproti predchádzajúcemu kvartálu polepšili o tri percentuálne body a dosiahli podiel 17 %, pričom celkové aktíva tohto typu fondov predstavovali 669 mil. eur. Nasledovali zmiešané fondy s objemom aktív 618 mil. eur a podielom 15 %. Najmenšou kategóriou spomedzi investičných fondov (podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu) boli podľa centrálnej banky rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku akciové fondy s podielom 7 percent a výškou aktív 290 mil. eur.

V prvom štvrťroku 2013 pretrvávali na trhu podielových fondov trendy z roku 2012, kedy sa prejavovali zmeny, ktoré vyplynuli z nového zákona o kolektívnom investovaní. „Prísnejšie nastavené kritériá a limity pre štruktúru portfólia podielových fondov peňažného trhu sa prejavili na nezáujme správcovských spoločností ponúkať investorom tento typ investície,“ uvádza centrálna banka. Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov sa pritom kontinuálne znižoval v priebehu celého roku 2012 a tento pokles pokračoval aj v prvom štvrťroku 2013. „Aktuálne sa ich podiel na aktívach podielových fondov oproti predchádzajúcemu štvrťroku znížil o jeden percentuálny bod, na hodnotu 3 %,“ dodáva NBS.

Pre účely menovej a finančnej štatistiky zostavovanej Európskou centrálnou bankou delí NBS podielové fondy podľa investičnej stratégie na fondy peňažného trhu a fondy krátkodobého peňažného trhu, dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné fondy. Na slovenskom finančnom trhu je kolektívne investovanie v súčasnosti zastúpené šiestimi tuzemskými správcovskými spoločnosťami a jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktoré mali ku koncu marca 2013 v správe 81 tuzemských otvorených podielových fondov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS