ČLÁNOK
“ „“Transformačná““ tercializácia slovenskej ekonomiky
3. apríla 2001

Trend smerujúci k vytvoreniu terciálnej spoločnosti, ktorý bol započatý v šesdesiatych rokoch v USA, sa rýchlo rozšíril aj do vyspelých krajín Európy. Výkony sektora služieb získavajú na objeme i dôležitosti. Rastie počet zamestnaných v službách, ako i podiel terciálneho sektora na HDP, či medzinárodnom obchode. Podľa analýz pracovných síl Eurostatu pracovalo v roku 1996 v tomto sektore 65% pracovne aktívnych obyvateľov Európskej únie. V Luxembursku, Holandsku, Švédsku a vo Veľkej Británii dosiahol ich podiel viac ako 70%.

Rozvoj služieb je úzko spojený s vývojom v priemysle. Ako sa vďaka rozvoju

priemyselnej výroby zvýšila produktivita práce v poľnohospodárstve, tak výstupy sektora služieb (najmä „business services“) podporujú rozvoj priemyslu a najmä rast produktivity práce. Práve rýchlejší rast produktivity práce v poľnohospodárstve a priemysle v porovnaní so službami je jedným z faktorov obrovského nárastu podielu služieb. Produktivita je dôležitým faktorom, nie však jediným. Z vyspelých krajín sa presúvali niektoré priemyselné výroby (napríklad textilná) do rozvojových krajín, využívajúc lacnú pracovnú silu a iné zvýhodnenia. Priemysel znížil svoj podiel aj dôsledkom externalizácie vlastných nevýrobných činností, ako sú účtovníctvo, údržba…Tieto výkony, dovtedy spadajúce pod priemyselný sektor, v súčasnosti predstavujú output (výstup) sektora služieb.

Podstatnou črtou dezindustrializácie je pokles váhy priemyslu, avšak pri rastúcom tempe objemu výroby. Práve tu je rozdiel medzi skutočnou a „transformačnou“ tercializáciou.

Na Slovensku bol výrazný boom služieb vyvolaný objektívnymi skutočnosťami súvisiacimi so vznikom trhového hospodárstva, vypĺňajúc medzery sformované za socializmu, či vznikom slovenského štátu, ktorý posilnil zamestnanosť v štátnej správe. Toto všetko sa dialo pri permanentnom poklese priemyselnej výroby. Navyše najväčší podiel na pridanej hodnote v sektore služieb dosahuje veľkoobchod a maloobchod – vysokými maržami teda nijako neprispievajú k rozvoju výrobnej sféry. Ak pripočítame hotelierske, reštauračné a dopravné služby, je nevyhnutné konštatovať, že distribučná a obslužná činnosť dominuje nielen službám, ale i celému národnému hospodárstvu. Naproti tomu odvetvie business services, ktoré podporuje rast výrob ostatných odvetví, je zatiaľ „v plienkach“.

Skutočná tercializácia na Slovensku sa uskutoční, ak rast sektora služieb bude viazaný na zvyšovanie produktivity práce v priemysle. Dovtedy nemožno hovoriť o výraznejšom vplyve služieb v národnom hospodárstve.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS