ČLÁNOK
Tohtoročný zisk SZRB závisí od rozhodnutia vlády
1. augusta 2002

Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú. (SZRB) plánuje v tomto roku dosiahnuť čistý zisk vo výške 292,77 mil. Sk alebo 315,37 mil. Sk. Dvojvariantnosť finančného plánu korešponduje s variantmi obchodného plánu banky. Uvádza sa to v materiáli ministerstva financií o ktorom by mala rokovať vláda.

Prvý variant predpokladá zverenie rozpočtových zdrojov z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP) a druhý predpokladá zapojenie do programov SZRB aj mimorozpočtové zdroje MP. Výnosy banky by podľa SZRB mali v roku 2002 dosiahnuť 1,240 mld. Sk a pri druhom variante 1,289 mld. Sk. Náklady SZRB ku koncu roka banka očakáva vo výške 769,33 mil. SK, pri druhom variante finančného plánu dosiahnu 788,23 mil. Sk. Do konca roka plánuje SZRB poskytnúť úvery v celkovej hodnote 3,166 mil. Sk.

Hospodársky výsledok banky za rok 2002 podľa SZRB ovplyvní výsledok z devízových operácií a tvorba opravných položiek na rizikové aktíva. K vyššej plánovanej hodnote čistého zisku prispelo aj zníženie daní z príjmu právnických osôb z doterajších 29 % na 25 %. Nárast nákladov na finančné činnosti spôsobila správa portfólia úverov na družstevnú bytovú výstavbu.

Banka predpokladá realizáciu z bankových záruk vo výške 80 mil. Sk. Konverzia niektorých mien na euro, ale aj pohyb kurzu, zapríčiní podľa banky záporný výsledok z devízových operácií, ktoré plánuje na úrovni 30 mil. Sk. Ako SZRB uviedla, nejde o realizovanú stratu z tejto činnosti, ale o prepočet kurzu a zreálnenie hodnoty majetku a záväzkov SZRB ku koncu roka. Predkladaná projekcia finančného plánu SZRB abstrahuje od nákladov a výnosov pri obchodovaní s cennými papiermi. Z hodnoty kapitálu a rezerv a z hodnoty rizikovo vážených aktív je predbežná kapitálová primeranosť k ultimu roka 2002 vo výške 8,65 % pri prvom variante a 8,17 % pri druhom variante.

SZRB pôsobí na slovenskom finančnom trhu desať rokov. K 31. decembru minulého roka, teda za celé obdobie činnosti banky, bolo z 5 489 podnikateľských zámerov posúdených kladne 3 797. Prostredníctvom využitia podpory SZRB bolo možné zrealizovať 69 % projektov. Poskytnutými zárukami v hodnote 7,695 mld. Sk banka podnikateľom umožnila sprístupniť cestu k úverovým zdrojom v hodnote 11,407 mld. Sk. Priemerná výška záruky na jeden projekt dosiahla 3,063 mil. Sk. Vlani banka realizovala jednu záruku vo výške 861 266 Sk a v roku 2000 došlo k realizácii 5 záruk vo výške 11 321 758 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS