ČLÁNOK
Ťažiskom sú prípravy na zavedenie eura
4. októbra 2007


Ťažiskom sú prípravy na zavedenie eura


 


Dnes už nie sme iba v pozícii pasívneho získavania informácií, ale naopak – naše prístupy sú veľmi aktívne, pretože SAF prostredníctvom Európskej asociácie a jej komisií má jedinečnú možnosť byť pri príprave európskej legislatívy, zdôraznil v exkluzívnom rozhovore pre PROFINI prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Ing. Andrej Révay.


 


Slovenská  asociácia podnikových finančníkov (SAF) vznikla v roku 1996. Ktoré udalosti v jej fungovaní možno považovať za kľúčové?


– V prvom rade by som chcel zvýrazniť ako určitý medzník rok 2000, kedy SAF vstúpila do IGTA (Medzinárodné zoskupenie asociácií podnikových finančníkov). Ďalším kľúčovým momentom bol rok 2003, kedy Slovenská asociácia organizovala konferenciu IGTA, čo vlastne znamenalo, že na Slovensku sme  privítali zástupcov približne 25 svetových asociácií finančníkov. Podľa mňa však bolo prioritne významné najmä to, že sme mohli Slovensko prezentovať navonok, že sme mohli celkom jednoznačne deklarovať našu pripravenosť na vstup do svetových a európskych politicko-ekonomických štruktúr. Ďalším dôležitým momentom v “živote” SAF sa stala naša priama účasť na legislatívnom procese, či už na pôde Ministerstva financií, ako aj na pôde parlamentu. Opomenúť samozrejme nemožno ani rok 2005, kedy sme vstúpili do Európskej asociácie podnikových finančníkov, čo nám umožňuje na európskej báze, respektíve  v európskom kontexte spolupracovať s významnými kapacitami a odborníkmi v oblasti financií a finančného riadenia.


SR  je v štádiu  príprav na vstup do eurozóny. Aké ciele plní a chce plniť SAF v tomto kontexte?


– SAF v súvislosti so vstupom do eurozóny plní úlohy v dvoch hlavných rovinách. V prvom rade koordinuje podniky pri príprave legislatívy, SAF pracuje v prípravných výboroch –  na pôde MF SR alebo v Národnej rade, kde máme efektívnu možnosť pripomienkovať tzv. generálny zákon a aj vykonávacie predpisy, ktoré sa priamo týkajú prijatia eura.  Druhou rovinou je, že v maximálne možnej miere sa snažíme napomôcť pri príprave podnikov na fungovanie v eurozóne. V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť našu spoluprácu so Slovinskou asociáciou podnikových finančníkov, ktorá pre naše potreby pripravila komplexnú príručku. Táto   vo všetkých oblastiach identifikuje problémy prijatia eura – cez problematiku financií, finančného riadenia, daní, účtovníctva, čo následne vyúsťuje do oblasti úpravy software a  celkového technického zabezpečenia. V rukách máme  “europrojekt”, ktorý budeme v rámci rôznych seminárov tlmočiť podnikovým finančníkom.


 


SAF je aj členom Medzinárodného zoskupenia asociácií podnikových finančníkov. Čo „obnáša“ toto členstvo, aké impulzy a podnety sa premietajú do práce SAF ?


– V prvom rade máme možnosť identifikovať problémy finančného riadenia vo vyspelých ekonomikách a zároveň získavať návody a pohľady na ich riešenie. Veľmi dôležitá je už spomínaná spolupráca v rámci Európskej asociácie podnikových finančníkov, kde je 18 asociácií – len pre ilustráciu –  uvedený počet reprezentuje zhruba 4 600 podnikov. Dnes už ale nie sme iba v pozícii pasívneho získavania informácií, ale naopak – naše prístupy sú veľmi aktívne, pretože SAF prostredníctvom Európskej asociácie a jej komisií má jedinečnú možnosť byť pri príprave európskej legislatívy. Nemôžem opomenúť ani možnosť vzdelávania – Asociácia britských finančníkov nám napríklad ponúka nielen špičkové študijné pobyty, ale aj veľmi kvalitných lektorov.


Už zakrátko sa začne 5. ročník Konferencie SAF. Aké bude jej hlavné obsahové zameranie ?


– Program konferencie, i tých v minulosti, sme sa jednoznačne snažili modelovať tak, aby sme vyriešili kľúčové, markantné problémy, ktoré sa vyskytli počas roka. Tento rok v rámci makroekonomického bloku chceme  dosiahnuť, aby si podnikoví finančníci vedeli pripraviť a realizovať stratégiu vo finančnej politike najmä so zreteľom na  úlohy vyplývajúce z hospodárskej politiky vlády, respektíve menovej politiky NBS. Tento rok sa nevyhneme ani otázke energetickej náročnosti, ktorej musia čeliť slovenské podniky. Druhým okruhom problémov je zdaňovanie podnikov daňou z príjmu, čo súvisí so zavedením IFRS – štandardov /účtovných štandardov, ktoré sa uplatňujú v rámci EÚ a na základe zákona o účtovníctve je zhruba 400 našich podnikov povinných účtovnú závierku realizovať len v súlade s princípmi IFRS/. Druhá skupina podnikov vykazuje účtovnú závierku v súlade s národnými účtovnými štandardami (NAS). Skupina podnikov ktorá vykazuje hospodársky výsledok podľa IFRS je „nútená“ účtovnú závierku uskutočniť tak podľa IFRS ako i podľa NAS, čo je náročný proces a podniky veľmi zaťažuje. Pokiaľ tak neurobia vystavujú sa riziku pri zdaňovaní  príjmov právnických osôb. Túto situáciu je treba rozhodne riešiť aj legislatívne a pomôcť podnikom odstrániť problémy, ktoré by ich mohli neskôr postihnúť, najmä vzhľadom na prípadné dodanenie. Do tretieho okruhu problémov sa tento rok zaraďuje zavedenie eura, štandardizácia platobných systémov, emisia škodlivých plynov vyplývajúca z tzv. “skleníkového efektu” a ich dopad a celkový vplyv na finančné riadenie.


Prezidentovi Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Ing. Andrejovi Révayovi sa v mene PROFINI za rozhovor poďakoval Jozef Knížat.


 


 


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS