ČLÁNOK
TATRY-SYMPATIA zhodnocuje majetok poistencov v celkovom objeme 3, 227 miliardy korún
22. apríla 2002

Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA oslávila počas minulého týždňa piate výročie svojho fungovania na slovenskom trhu.

K jej úspešnej bilancii patrí napríklad to, že ku koncu I. štvrťroka 2002 zhodnocovala majetok poistencov v celkovom objeme 3, 227 miliardy korún.

Pri investičnom zhodnocovaní tohto majetku striktne dodržiava obmedzenia vyplývajúce zo zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení, pričom sa správa ako konzervatívny investor.

Takto charakterizovaný spôsob zhodnocovania majetku poistencov je zrejmý zo štruktúry portfólia investícií, v ktorom majú prevahu štátne cenné papiere (33% investícií), vkladové účty a depozitné certifikáty bonitných slovenských bankových domov (21%), zahraničné cenné papiere (14%), dlhopisy bonitných slovenských podnikateľských subjektov a obchodných spoločností (16%) a nehnuteľnosti (7%).

Súčasné zhodnocovanie majektu poistencov sa pohybuje na hladine 8,4% p. a. brutto.

Prvá DDP TATRY-SYMPATIA hneď od začiatku roka 2002 nadviazala na minuloročný dynamický nárast počtu zamestnávateľských zmlúv a nových poistencov. Do 9. apríla 2002 – teda k oficiálnemu piatemu výročiu svojho vzniku, uzatvorila 342 nových zamestnávateľských zmlúv. Podpísaním zamestnaneckej, respektíve poisteneckej zmluvy jej dalo dôveru 17 144 ekonomicky činných obyvateľov Slovenska. Po prvom štvrťroku 2002 mala 17 448 príjemcov dávok, ktorým v tomto roku vyplatila 45,6 milióna korún.

Prvá DDP TATRY-SYMPATIA vo svojich prognózach vychádza z toho, že v tomto roku uzatvorí cca 70-80 000 zamestnaneckých a poisteneckých zmlúv.

Výkon správy Prvej DDP TATRY-SYMPATIA zabezpečuje Všeobecná sociálna poisťovňa TATRY, a.s. Jej jediným akcionárom je od roku 2000 investičná spoločnosť Trust Banking International Holding Financial Services Group – TBIH Group. Ide o medzinárodnú finančnú spoločnosť, ktorej cieľom je angažovať sa v dôchodkovom, ale aj v komerčnom poistení. Akcionármi TBIH Group sú Deutsche Bank (28%), Kardan Ltd. (48%) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (24%).

Základné imanie Všeobecnej sociálnej poisťovne TATRY, a.s. je 150 miliónov Sk, základné imanie TBIH Group je 325 miliónov USD.

Odborníci považujú doplnkové dôchodkové poistenie za najvýhodnejšiu a zároveň najbezpečnejšiu formu úspor. Funkčnosť tohto systému zabezpečenia kvalitnejšieho života v starobe potvrdzujú výsledky. Na slovenskom trhu momentálne operujú štyri doplnkové dôchodkové poisťovne (DDP) – Prvá DDP TATRY-SYMPATIA, DDP Pokoj, DDP Stabilita a DDP Lipa, ktoré doposiaľ podpísali zamestnanecké a poistenecké zmluvy s vyše 300 000 občanmi. Počas prvých štyroch rokov fungovania systému bol priemerný ročný nárast poistencov približne 45 000. V roku 2001, v ktorom nadobudla účinnosť novela zákona č. 409/2000, zaznamenali DDP viac ako dvojnásobné zvýšenie počtu nových poistencov. Len počas minulého roka pribudlo do systému DDP 95 263 nových poistencov, najviac z nich – 53 000 „posilnilo“ kmeň Prvej DDP TATRY-SYMPATIA.

Táto „jubilujúca“ poisťovňa evidovala ku koncu minulého roka 157 954 zamestnaneckých a poisteneckých zmlúv, čo predstavuje 57%-ný, teda dominantný podiel na slovenskom trhu.

Prvá DDP TATRY-SYMPATIA uzatvorila najviac zmlúv so zamestnávateľmi. Z celkového počtu 4 941 zamestnávateľských zmlúv uzatvorených od vzniku doplnkového dôchodkového poistenia na Slovensku do konca roka 2001, takmer polovicu – 2 230 – podpísali zamestnávatelia s Prvou DDP TATRY-SYMPATIA.

Ide o významné podniky, spoločnosti a zamestnávateľské organizácie, ktoré realizujú premyslené sociálne programy. Spomeňme iba Volkswagen Slovakia, WHIRPOOL Slovakia, Nestlé Food, SPP, Slovenskú poštu, Severoslovenské celulózky a papierne, VÚJE Trnava, Národnú banku Slovenska, Všeobecnú úverovú banku, ČSOB, Sociálnu poisťovňu, Palmu Tumys, Jacobs Suchard Figaro, Topvar….

Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z konca minulého roka predstavoval priemerný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie za všetky štyri DDP mesačne 863,- Sk, z toho priemerný príspevok od zamestnávateľa 428,- Sk a od poistenca 436,- Sk.

DDP mali v závere minulého roka spolu 18 583 príjemcov dávok, ktorým vyplatili netto dávky v celkovom objeme 355,5 milióna Sk. Najviac – vyše 261 milióna slovenských korún vyplatila Prvá DDP TATRY-SYMPATIA, ktorá evidovala aj najviac príjemcov dávok doplnkového dôchodku – dovedna 13 285.

Doplnkové dôchodkové poisťovne počas svojho pôsobenia naakumulovali a hospodárili s finančným majetkom poistencov a príjemcov dávok v hodnote 5,4 miliardy korún.

Zo systému doplnkového dôchodkového poistenia vyplácajú stredne až dlhodobé dávky na úrovni 5,5-7% priemernej mzdy.

Kým v roku 1999 dosahoval počet poistencov len 6% ekonomicky aktívneho obyvateľstva, v roku 2000 vzrástol na 8,3% a do konca uplynulého roka prekročil 13%. Očakáva sa, že k ultimu roka 2005 bude účastníkom systému doplnkového dôchodkového poistenia až 30% ekonomicky aktívneho obyvateľstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS