ČLÁNOK
Tatra kupón fond sa transformuje na podielový fond TAM
26. októbra 2001

Správcovská spoločnosť Tatra Asset Managment (TAM) oznámila pripravované otvorenie nového fondu – Korunový akciovo-dlhopisový, o.p.f., ktorý by mal vzniknúť transformáciou Tatra kupón fondu, i.f., a.s. (TKF). Informoval o tom člen predstavenstva TAM Miloslav Mlynár.

TAM chce otvorením korunového akciovo-dlhopisového fondu rozšíriť ponuku svojich fondov o taký, ktorý na Slovensku neponúka žiadna iná správcovská spoločnosť. Hlavnou oblasťou pôsobenia fondu by mala byť podniková sféra SR. Portfólio fondu sa bude môcť tvoriť dlhovými cennými papiermi a akciami, pričom podiel akcií na celkovom objeme majetku fondu môže dosahovať maximálne 50 %. Pri používaní modelov na hodnotenie kreditného rizika bude TAM podľa Mlynára vychádzať z dlhoročných skúseností Tatra banky, keďže jej úverové portfólio patrí neustále k najkvalitnejším na Slovensku. Fond bude môcť investovať aj do cenných papierov emitovaných Slovenskou republikou. Cieľom fondu bude dosahovanie stabilných výnosov a kapitálového rastu, s dôrazom na dlhodobý investičný horizont.

„Slovenská legislatíva nerieši úplne ideálne problematiku premeny investičného fondu na otvorený podielový fond. Napriek tejto skutočnosti predstavenstvo TKF a TAM úspešne vykonali premenu a k otvoreniu Korunového akciovo-dlhopisového fondu chýba už len niekoľko administratívnych krokov,“ konštatoval Mlynár.

Ku koncu septembra tohto roka vykonali mimoriadnu účtovnú uzávierka TKF. V evidencii správcovskej spoločnosti TAM došlo k premene akcií a nevyplatených dividend z minulých rokov na podiely. Ku zmene akcií na podielový fond došlo v pomere jedna akcia na 1000 podielov. Účtovná hodnota na jednu akciu ku koncu septembra predstavovala 3 099,90 Sk. Na jeden podiel premeneného otvoreného podielového fondu tak pripadá 3,0999 Sk.

Podľa predbežných informácií z Úradu pre finančný trh (UFT), povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu TAM, korunový akciovo-dlhopisový fond udelí v priebehu jedného týždňa. Správcovská spoločnosť začne s vydávaním a vyplácaním podielových listov dva týždne od povolenia UFT.

Depozitárom nového podielového fondu bude ako pri všetkých podielových fondoch spravovaných TAM Tatra banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS