ČLÁNOK
Tatra Kupón Fond eviduje zisk 9,6 mil. Sk za prvý štvrťrok.
1. mája 2000

Fond však predával cenné papiere s celkovou stratou 3,5 mil. Sk, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku zaevidoval kladný výsledok z obchodovania vo výške 11,5 mil. Sk. Tatra Kupón Fond, i.f., a.s., Bratislava (TKF) uzavrel prvý štvrťrok so ziskom 9,6 mil. Sk. Tržby z predaja cenných papierov a vkladov dosiahli 56 mil. Sk a výnosy z finančných investícií predstavovali 10,5 mil. Sk. Fond vytvoril opravné položky v objeme 1,3 mil. Sk. Štvrťročné údaje ukazujú zlepšenie výsledkov fondu v porovnaní s koncoročnými výsledkami hospodárenia za rok 1999. Vyplýva to oficiálne zverejnených informácií. Podľa auditovaných výsledkov eviduje TKF za minulý rok zisk vo výške 6,9 mil. Sk, čo predstavuje 70-percentný medziročný pokles, na ktorom sa podpísala stratovosť obchodovania s cennými papiermi. V rokoch 1996 – 1998 dosahoval fond ročné zisky na úrovni 22 mil. Sk až 27 mil. Sk. Hodnota tržieb z predaja cenných papierov vlani mierne vzrástla na 162,4 mil. Sk oproti roku 1998, kedy tržby boli na úrovni 154,3 mil. Sk. Fond však predával cenné papiere s celkovou stratou 3,5 mil. Sk, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku zaevidoval kladný výsledok z obchodovania vo výške 11,5 mil. Sk. Výnosy z finančných investícií taktiež mierne vzrástli o 6,8 % na 33,6 mil. Sk, fond naopak vytvoril o 9,3 % nižšie opravné položky v objeme 21,2 mil. Sk. Bilančná suma spoločnosti ku koncu marca predstavovala 395,4 mil. Sk a v priebehu prvého štvrťroka sa zvýšila takmer o 10 %, pritom v priebehu minulého roku sa bilančná suma takmer nezmenila. Hodnota finančných investícií k ultimu prvého kvartálu dosiahla 182,4 mil. Sk, čo v porovnaní s koncoročným stavom znamená takmer 14,7-percentný pokles. Hodnota cenných papierov v portfóliu fondu predstavovala koncom štvrťroka 36,3 mil. Sk. Spoločnosť však presunula svoje aktíva do krátkodobého finančného majetku a na účty v bankách, ktoré sa v priebehu prvého štvrťroka zvýšili o vyše dve tretiny na 154,7 mil. Sk. Základné imanie fondu je 118,6 mil. Sk. Vlastné imanie posilnilo od januára do marca zo 357,5 mil. Sk na 363,5 mil. Sk vďaka rastu akumulovaného zisku z predchádzajúcich období. Hodnota cudzích zdrojov sa zvýšila 14,5-násobne na 31,9 mil. Sk, pretože spoločnosť začala čerpať krátkodobý úver vo výške 30 mil. Sk. Správcom TKF je investičná spoločnosť Tatra Asset Management (TAM) podnikajúca v oblasti kolektívneho investovania. Spoločnosť bola založená ako 100-percentná dcérska spoločnosť Tatra banky, a.s. a je členom Asociácie investičných spoločností, ktorá združuje najvýznamnejšie subjekty kolektívneho investovania na Slovensku. TKF založila banka v roku 1992 pre účely kolektívneho investovania v prvej vlne kupónovej privatizácie a poskytuje mu správcovské služby. Akcie fondu sú ako jediné akcie investičného fondu kótované a verejne obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS