ČLÁNOK
Tatra banka za polrok so ziskom 1,248 mld. Sk
27. júla 2001

Tatra banka, a.s. skončila hospodárenie v prvom polroku so ziskom 1,248 mld. Sk, pričom za druhý kvartál vytvorila zisk 557,9 mil. Sk. Výšku zisku v druhom štvrťroku ovplyvnili okrem iného aj operácie s cennými papiermi, keď náklady s nimi súvisiace stúpli o 86 % pri súčasnom poklese výnosov z týchto operácií o 28,5 %. Banka pritom počas posledných troch mesiacov vytvorila 385,1 mil. Sk rezerv a opravných položiek a rozpustila 394,3 mil. Sk rezerv a opravných položiek. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota Tatra banky bola na konci júna 90,622 mld. Sk. Najväčšou mierou sa na nej podieľali úvery klientom, ktoré dosiahli 36,489 mld. Sk a z celkových aktív tvorili viac ako 40 %. Klasifikované pohľadávky pritom dosiahli 354,7 mil. Sk. Významnú položku majetku banky predstavovali dlhopisy vydané verejným sektorom, keď presiahli 24,316 mld. Sk. Investície do dlhopisov bánk a iných subjektov dosiahli 4,484 mld. Sk a štátnych pokladničných poukážok a poukážok centrálnej banky 2,280 mld. Sk. Ostatné aktíva boli vo výške 2,712 mld. Sk.

Celkovým pasívam banky dominovali záväzky voči klientom, keď z celkových zdrojov banky tvorili viac ako 77 %. Vklady klientov tak dosiahli 70,098 mld. Sk a počas posledného kvartálu vzrástli o takmer 8 %. Rezervy banky predstavovali 2,598 mld. Sk a základné imanie 1,044 mld. Sk. Banka evidovala nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 4,729 mld. Sk. Ostatné pasíva boli 1,217 mld. Sk.

Tatra banka je treťou najväčšou bankou podľa výšky bilančnej sumy, keď suma jej aktív tvorila ku koncu roka 10 % aktív celého bankového sektora. Jej majoritným akcionárom je rakúska Raiffeisen Banking Group. Tatra banka ukončila minuloročné hospodárenie s rekordným ziskom po zdanení vo výške 1,82 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS