ČLÁNOK
Takmer polovica tržieb spolocnosti Orange smerovala v uplynulom roku do investícií
5. marca 2003

Spolocnost Orange Slovensko, a.s., najväcší telekomunikacný operátor na Slovensku, oznámila rekordné výsledky hospodárenia v roku 2002. Podiel Orangeu na celkových tržbách mobilných operátorov na Slovensku zo služieb mobilnej komunikácie dosiahol v uplynulom roku 62,2 %, co je najvyššia hodnota v histórii pôsobenia Orangeu na slovenskom trhu.

Orange Slovensko v uplynulom roku ukoncil svoje hospodárenie s celkovým obratom

13,425 mld. Sk, co znamená medzirocný nárast o 32 %. Zisk spolocnosti pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol k 31. 12. 2002 hodnotu 5,501 mld. Sk a medzirocne sa tak zvýšil o 49 %. Marža na úrovni EBITDA z výnosov zo služieb mobilnej komunikácie bola v roku 2002 na úrovni 42,61 %. Spolocnost hospodárila v tomto období s cistým ziskom vo výške 2,217 mld. Sk, co znamená viac ako trojnásobný nárast oproti cistému zisku v roku 2001. Výsledky sú vypocítané podla medzinárodných úctovných štandardov.

Výnosy z poskytovania dátových služieb sú v súcasnosti najrýchlejšie rastúcou zložkou sietových výnosov Orangeu Slovensko. V roku 2002 predstavovali výnosy spolocnosti Orange Slovensko z dátových služieb spolu s výnosmi z prevádzky SMS už viac ako 9 % celkových výnosov zo služieb siete.

V roku 2002 bola spolocnost Orange Slovensko prvýkrát sebestacná v tvorbe cash-flow, ked dokázala vytvárat dostatocné vlastné financné zdroje na krytie investícií. Spolocnost Orange Slovensko preinvestovala v roku 2002 celkovo takmer 6,4 mld. Sk, vrátane nákupu licencie UMTS. „Znamená to, že z každej koruny tržieb od našich zákazníkov sme do investícií v uplynulom roku vložili takmer 50 halierov,“ povedal financný riaditel firmy Frederic Debord. Drvivá väcšina investícií (takmer 4,9 mld. Sk) smerovala do dalšieho skvalitnenia a rozvoja siete. Orange Slovensko v súcasnosti prevádzkuje najväcšiu mobilnú siet GSM na Slovensku.

Rekordné financné výsledky sú odrazom úspešnej stratégie a silnej trhovej pozície Orangeu. Celkový pocet zákazníkov Orangeu v uplynulom roku medzirocne vzrástol o viac ako 42 %

na 1 713 370 aktívnych užívatelov.

„Orange Slovensko je jednou z najúspešnejších slovenských firiem. Prioritou pre nás je okrem kvality služieb hlavne starostlivost o našich zákazníkov a ich spokojnost. Uvedomujeme si, že len spokojný zákazník bude naše služby využívat trvalo a coraz intenzívnejšie. Naším cielom je posunút sa v budúcnosti z polohy poskytovatela doplnkových služieb do úlohy rozhodujúceho poskytovatela služieb pre našich zákazníkov,“ hovorí generálny riaditel Orangeu Slovensko Pavol Lancaric.

Aj v roku 2003 bude Orange svojim zákazníkom prinášat jedinecné služby tak ako v roku 2002. Napríklad Obrazové správy, ktoré Orange uviedol vo februári 2003, si hned na zaciatku získali obrovskú popularitu aj vdaka najširšej ponuke akciových telefónov s farebným displejom s podporou MMS a ich širokej dostupnosti. „Obrazové správy vdaka našej ponuke nie sú len imidžovou záležitostou. Za prvé tri týždne prevádzky tejto služby poslali naši zákazníci viac ako 144 000 obrazových správ,“ uviedol P. Lancaric.

Okrem nových produktov a služieb je pre Orange Slovensko nadalej prioritou starostlivost

o zákazníkov, ktorú v takom rozsahu ako Orange dokáže poskytnút len najväcší mobilný operátor na trhu.

“ Orange Slovensko je najväcším telekomunikacným operátorom na Slovensku a prevádzkuje najväcšiu mobilnú siet GSM v SR

“ Svojím signálom pokrýva 97 % populácie a 84 % územia SR.

“ Orange Slovensko je clenom globálnej komunikacnej skupiny Orange, ktorá pôsobí v 22 krajinách sveta. K 31.12.2002 mala skupina Orange 44,4 mil. zákazníkov.

“ Orange Slovensko ponúka riešenia komunikacných potrieb podnikovým zákazníkom tak v oblasti hlasovej ako aj dátovej komunikácie a poskytuje široké spektrum biznis služieb.

“ Orange Slovensko je prvým poskytovatelom komunikacných služieb založených na technológii GPRS na Slovensku

“ Kvalitu služieb spolocnosti Orange Slovensko dokladuje aj udelenie certifikátu ISO 9001:2000 podla medzinárodného štandardu kvality. Nezávislí audítori potvrdili, že Orange Slovensko má vybudovaný systém riadenia, ktorý zákazníkom zarucuje kvalitné, stabilné a konzistentné poskytovanie služieb

“ 64 % akcií spolocnosti Orange Slovensko vlastní spolocnost Orange S.A., ktorej väcšinovým majitelom je spolocnost France Telecom. Zvyšné akcie Orangeu Slovensko držia súkromní financní investori a Európska banka pre obnovu a rozvoj.

“ Orange Slovensko má v súcasnosti 195 roamingových partnerov v 100 krajinách sveta

“ Informácie o spolocnosti Orange Slovensko sa nachádzajú na stránke www.orange.sk, informácie o skupine Orange sú dostupné na adrese www.orange.com.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS