ČLÁNOK
SZRB poskytla za deväť mesiacov záruky v objeme 483 mil. Sk
17. októbra 2001

Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú. (SZRB) poskytla za deväť mesiacov tohto roka 163 záruk a podporila tým úvery v objeme 664,4 mil. Sk. Poskytnuté záruky dosiahli výšku 483 mil. Sk. Na tlačovej besede, ktorá sa konala pri príležitosti 10. výročia banky, o tom informoval generálny riaditeľ SZRB Ľudovít Vitárius.

SZRB dosiahla za tretí kvartál zisk v objeme takmer 259,7 mil. Sk. „Hospodársky výsledok ovplyvnilo prevzatie úverov na Družstevnú bytovú výstavbu (DBV) z Konsolidačnej banky, š.p.ú, do portfólia banky a následne tvorba opravných položiek na stratové pohľadávky z DBV vo výške 27,3 mil. Sk,“ uviedol námestník obchodného úseku generálneho riaditeľa Ladislav Setnický. Nárast pohľadávok spôsobil aj zmenu kapitálovej primeranosti, ktorá poklesla k 30. septembru na 10,53 %, pričom k ultimu júna ešte predstavovala 26,43 %. Aj napriek poklesu sa táto hodnota nachádza nad limitom požadovaným Národnou bankou Slovenska. V danom období sa priaznivo vyvíjali výnosy z úverového programu Podpora, ktoré medziročne narástli o 8 % a Rozvoj, ktoré narástli o 35 %. Banka taktiež dosiahla vyššie výnosy za poskytnuté záruky. Ich hodnota vzrástla osemnásobne.

Bilančná hodnota banky, ktorá je špecializovanou inštitúciou na podporu malého a stredného podnikania, vzrástla k 30. septembru z dôvodu prevzatia úverov na 14,173 mld. Sk. Oproti predchádzajúcemu mesiacu, kedy bola jej hodnota na úrovni približne 7,464 mld. Sk, to predstavuje nárast takmer o 90 %. „Na zmenu bilančnej sumy vplýva fakt, že od 1. septembra banka spravuje kompletné portfólio DBV,“ komentoval L. Setnický. Náklady banky za tretí kvartál predstavovali 288,6 mil. Sk, pričom v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 86 %. Výnosy sa pohybovali na úrovni 548,3 mil. Sk a medziročne sa znížili o 47 %. Zníženie nákladov a výnosov spôsobila zmena metodiky účtovania rezerv na pohľadávky klientov v konkurze v minulom roku.

SZRB spolupracuje s Kreditanstalf für Wiederaufbau (KfW) Frankfurt, Rozvojovou bankou Rady Európy v Paríži (CEB), Bürges Förderungsbank Wien a Českomoravskou záručnou a rozvojovou bankou Praha. SZRB v spolupráci s KfW alokovala k 30. septembru investičné úvery v objeme 1,045 mld. Sk prostredníctvom piatich bánk do 79 projektov určených na podporu malého a stredného podnikania na Slovensku. Na deväť projektov výstavby infraštruktúry a sociálneho bývania alokovala SZRB v spolupráci s CEB 91 mil. Sk pre osem miest. „Za tieto úvery banka zodpovedá vlastnou úverovou silou,“ dodal Ľ. Vitárius.

Počas prvých šiestich mesiacov budúceho roka SZRB zmení právnu formu zo štátneho peňažného ústavu na akciovú spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Banka plánuje podporovať malých a stredných podnikateľov formou poskytovania špecializovaných bankových záruk na zmenkové obchody a prostredníctvom tzv. Stand by Letter of Credit, čo je kombinácia záruk a akreditívu. Ďalej banka vstúpi do nového segmentu financovania bytovej výstavby prostredníctvom financovania malých a stredných podnikateľov a obcí.

SZRB vznikla rozhodnutím Ministerstva financií SR ako špecializovaná finančná inštitúcia so zameraním na podporu malého a stredného podnikania prostredníctvom vládou schválených programov. Za záväzky banky vzniknuté v súvislosti s rozhodnutím príslušného štátneho orgánu ručí štát. Na trhu začala pôsobiť 1. septembra 1991. Banka v súčasnosti realizuje svoje aktivity prostredníctvom 8 záručných, 7 príspevkových a 4 úverových programov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS