ČLÁNOK
SZRB podporuje MSP úvermi aj zárukami
7. júla 2009

Slovenská záručná a rozvojová banka pomáha malým a stredným podnikateľom s financovaním ich každodenných potrieb aj väčších projektov. Minulý rok banka podporila tento segment sumou takmer 200 mil. eur.

SZRB ručí za úvery
SZRB poskytuje bankové záruky za úvery komerčných bánk predovšetkým tým podnikateľom, ktorí nevedia dostatočne zabezpečiť svoj úver, alebo komerčné banky hodnotia ich rizikovosť ako príliš vysokú. V každom prípade však musí ísť o dobrý podnikateľský zámer a teda životaschopný projekt. So zárukou SZRB sa tak podnikateľ ľahšie dostane k potrebným financiám.
SZRB sa zaručí za úvery podnikateľom zárukou vo výške až 55 % z istiny úveru. Maximálna výška takéto úveru je v súčasnosti 340 000 Eur, v prípade Volksbank až jeden milión Eur. S ostatnými bankami SZRB v súčasnosti o zvýšení úverovej hranice na jeden milión Eur rokuje.
Záruku spolu s úverom vybaví podnikateľ priamo v komerčnej banke. Nemusí teda navštíviť žiadnu ďalšiu inštitúciu, všetky formality ohľadom záruky vybaví na jednom mieste. Komerčná banka na základe svojich interných analýz posudzuje aj rizikovosť financovaných podnikateľských projektov a zároveň nastavuje podmienky takéhoto obchodu, t. j. výšku poplatku aj úrokovej sadzby.
SZRB sa zaručí za úvery malým a stredným podnikateľom v komerčných bankách, ktorí zamestnávajú do 250 pracovníkov a nepresiahnu ročný obrat 33 mil. Eur. Zároveň musia vykonávať podnikateľskú činnosť minimálne 12 mesiacov (pri úveroch do 340 tisíc Eur), resp. 36 mesiacov (pri úveroch do jedného milióna Eur). Podnikatelia musia mať splnené aj svoje záväzky voči štátu a vybraným veriteľom (napríklad ako sú daňové úrady, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a pod.)  a nie sú voči nim vedené súdne spory a exekúcie.
SZRB už má v súčasnosti podpísané dohody o poskytovaní takéhoto typu záruk s Tatra bankou, Slovenskou sporiteľňou, VÚB bankou, ČSOB, UniCredit Bank a Volksbank.

Okrem záruk aj úvery
SZRB však neposkytuje len záruky za úvery komerčných bánk. Reflektuje na potreby trhu a sama prináša široké spektrum úverov pre každý typ podnikania. A to nielen malým a stredným podnikateľom, ale aj mestám a obciam, bytovým družstvám, poľnohospodárskym a potravinárskym subjektom.

Niekoľko typov úverov najmä pre MSP

Priame úvery
Prostredníctvom priamych úverov je možné financovanie investičných a prevádzkových potrieb najmä malých a stredných podnikateľov, ďalej príjemcov úveru z dôvodu čerpania fondov Európskej únie, ale aj podpora rozvoja regiónov, miest a obcí.
Minimálna výška úveru je 6 500 Eur, maximálna doba splatnosti priameho úveru na financovanie investičných potrieb je spravidla 10 rokov, pri prevádzkovom úvere spravidla do 3 rokov.
MIKROúver   
Cieľom programu je podpora rozvoja malých podnikateľov v SR, umožniť novozačínajúcim aj existujúcim podnikateľom prístup k úverovým zdrojom, skrátenie času potrebného na spracovanie žiadosti a skrátenie času potrebného na vybavenie žiadosti. Účelom úveru je financovanie krátkodobých a strednodobých bežných podnikateľských potrieb klientov, spravidla na pokrytie financovania prevádzkového kapitálu súvisiaceho s rozvojom podnikania, financovanie nákupu hmotného a nehmotného investičného majetku a rekonštrukcia a modernizácia hmotného majetku.  Výška úveru je od 3 000 Eur do 50 000 Eur. Maximálna doba splatnosti úveru je 5 rokov. 
Úver PODNIKATEĽKA 
Cieľom programu je podpora rozvoja malých podnikateľov v SR, umožniť a zjednodušiť prístup k úverovým zdrojom exitujúcim a začínajúcim ženám – podnikateľkám a napomôcť im k rozvoju ich podnikateľských činností, resp. k založeniu živnosti alebo inej formy výkonu podnikateľskej činnosti. Výška úveru je od 3 000 Eur do 33 000 Eur. Maximálna doba splatnosti úveru je 5 rokov (pri financovaní bežných podnikateľských prevádzkových potrieb sú to max. 2 roky).
Úver PODNIKANIE MLADÝCH
SZRB poskytuje Úver PODNIKANIE MLADÝCH ako formu priameho úveru na podporu rozvoja malých podnikateľov s cieľom podporiť rozvoj podnikateľských aktivít začínajúcich a existujúcich mladých podnikateľov a zjednodušiť im prístup k úverovým zdrojov. Výška úveru je od 3 000 Eur do 43 000 Eur. Maximálna doba splatnosti úveru je 5 rokov (pri financovaní bežných podnikateľských prevádzkových potrieb splatnosť do 2 rokov). 
Úvery na prípravu a realizáciu projektov z fondov Európskej únie
Účelom úveru je financovanie nákladov klienta na prípravu a realizáciu projektov podporovaných z fondov EÚ v programovom období rokov 2007 – 2013.
V etape pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov banka pomôže klientovi s financovaním prípravy projektu. Žiadatelia tak vedia prostredníctvom tohto úveru preklenúť časový nesúlad medzi potrebou zdrojov a poskytnutím nenávratného finančného prostriedku z fondov EÚ. Po začatí realizácie projektu je to financovanie stanovenej spoluúčasti klienta na jeho realizácii. Minimálna výška úveru je 3 000 Eur, maximálna doba splatnosti úveru je do 10 rokov od prvého čerpania v závislosti od charakteru a výšky finančnej hodnoty projektu, ako aj druhu a výšky úveru.
POĽNOúver
Hlavným cieľom je pomoc subjektom pri preklenutí prechodného nedostatku finančných prostriedkov, vyplývajúceho z časového nesúladu medzi vznikom nákladov a poskytnutím podpory formou priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Minimálna výška úveru je 3 000 Eur, maximálna splatnosť do jedného roka od prvého čerpania resp. do doby vyplatenia podpory PPA na účet klienta.
Úver PÔDA
SZRB poskytuje dlhodobé úvery pre poľnohospodárskych prvovýrobcov na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady, trvalé trávnaté porasty). Maximálna výška úveru je 330 000 Eur, maximálna splatnosť je 15 rokov odo dňa prvého čerpania.
 
Celú ponuku úverov nájdete na www.szrb.sk, respektíve vám ju ochotne predstavia pracovníci banky na ktoromkoľvek z 11 regionálnych zastúpení – v Bratislave, Trnave, Komárne, Nitre, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Trenčíne, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Prešove a v Košiciach.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS