ČLÁNOK
SZRB čaká výrazné rozšírenie okruhu jej aktivít
23. mája 2001

Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, š.p.ú., Bratislava čaká v najbližšom období výrazné rozšírenie okruhu jej aktivít. Okrem pripravovanej druhej úverovej linky v objeme 40 mil. EUR s 15-ročnou splatnosťou od nemeckej Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) určenú na podporu malých a stredných podnikateľov (MSP) a rozvoj bytovej výstavby sa banka pripravuje aj na prevzatie 7-miliardového portfólia úverov vyplývajúcich z družstevnej bytovej výstavby od Konsolidačnej banky, š.p.ú., ktorá by mala v blízkej budúcnosti zaniknúť. Prevodom úverov, ktoré budú v súvahe banky kryté redistribučným úverom od Národnej banky Slovenska (NBS), sa bilančná suma SZRB zvýši na viac ako 14 mld. Sk. V utorok o tom informovali predstavitelia banky.

Podľa námestníka generálneho riaditeľa banky pre úsek ekonomický a likvidity Borisa Kocúra bude mať tento obchod dopad na nákladovú aj výnosovú časť hospodárenia SZRB, nemal by však výrazne zasiahnuť ziskovosť banky. Podľa B. Kocúra s prevodom úverov nebude spojená potreba dodatočnej tvorby opravných položiek, keďže problémové úvery by sa mali na celkovom objeme podieľať len nepatrnou časťou.

Podľa generálneho riaditeľa banky Ľudovíta Vitáriusa by sa mal čistý zisk SZRB aj v tomto roku udržať zhruba na minuloročnej úrovni 87,5 mil. Sk. Stabilitu v hospodárení banky by malo zabezpečiť predovšetkým nové portfólio produktov, ktoré sa po minuloročných zmenách v nadväznosti na účinnosť zákona o štátnej pomoci postupne dostávajú ku klientom. Dominantné zastúpenie v aktivitách banky majú naďalej záručné programy, za nimi nasledujú príspevkové a úverové programy, ktoré SZRB realizuje prostredníctvom komerčných bánk. Od polovice decembra minulého roka začala SZRB aj s priamym poskytovaním úverových zdrojov na podporu projektov MSP. „Za tri mesiace fungovania tejto novej činnosti banky podnikatelia získali 40 mil. Sk, pričom priemerná výška úveru predstavovala 1,5 mil. Sk,“ uviedol Ľ. Vitárius, podľa ktorého predstavujú tieto zdroje veľmi výhodný spôsob financovania podnikateľských aktivít MSP.

Významnou zmenou, na ktorú sa SZRB v súčasnosti pripravuje, je jej transformácia na akciovú spoločnosť. V prípade schválenia nového zákona o bankách sa totiž zruší štatút štátneho peňažného ústavu. Podľa Ľ. Vitáriusa je SZRB na tento krok pripravená. Zmenu právnej formy očakáva dokončiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti nového zákona, k čomu pravdepodobne dôjde na začiatku júla.

SZRB začala ako špecializovaná finančná inštitúcia so zameraním na podporu MSP na slovenskom trhu pôsobiť 1. septembra 1991. Za obdobie svojej existencie banka poskytla prostredníctvom svojich aktivít prostriedky za 9,3 mld. Sk viac ako trom tisíckam podnikateľom, čím pomohla vytvoriť 17 500 pracovných miest.

Uplynulý rok ukončila SZRB disponujúca základným imaním 800 mil. Sk s čistým ziskom 87,5 mil. Sk pri bilančnej sume takmer 7,2 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 34,8 % a návratnosť jej kapitálu 3,4 %. Vlani banka podľa B. Kocúra uskutočnila výrazný presun časti voľných peňažných prostriedkov uložených na vkladoch v bankách do cenných papierov, najmä štátnych pokladničných poukážok a štátnych dlhopisov. Alokácia týchto zdrojov súvisí najmä s potrebou kryť záruky, ktoré banka prostredníctvom svojich komerčných partnerov poskytuje podnikateľom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS