ČLÁNOK




Svetová banka poskytne SR pôžicku 5 mil. EUR
18. apríla 2003

Svetová banka (SB) poskytne SR pôžicku na prípravu projektu riadenia verejných financií vo výške 5 mil. EUR. Vyplýva to z Návrhu na schválenie podmienok a negociacných dokumentov k pôžicke so SB na financovanie reformy riadenia verejných financií, o ktorej bude rokovat vláda. Cerpanie prostriedkov sa predpokladá v triapolrocnom období, pricom prostriedky je možné cerpat najneskôr do 1. januára 2007. Odklad splácania istiny je jeden rok.

Poplatok za necerpanie pôžicky predstavuje 0,85 % nevycerpanej ciastky pocas prvých štyroch rokov, a to 60 dní po dni podpisu úverovej zmluvy a následne 0,75 %. Banková rada SB každorocne rozhoduje o upustení od casti uvedeného poplatku, na základe coho poplatok pre tento rok predstavuje 0,35 %. Podla vyjadrenia Svetovej banky úroková sadzba je LIBOR pre EUR vo výške 2,46 %. Konkrétna sadzba závisí od množstva faktorov, v súcasnosti by banka uplatnila úrokovú sadzbu 2,71 %, co je 2,46 + 0,5 % po znížení sadzby vo výške 0,25 %.

Prijatie pôžicky predstavuje priamy dopad na štátny rozpocet v roku 2003 vo výške 54 mil. Sk. V roku 2004 sa predpokladá cerpanie 80 mil. Sk vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpoctu. Do júla 2003 SR vycerpá 450 tis. až 500 tis. USD.

SB poskytne pomoc pri vzdelávaní zameranom na rozvoj skúseností v oblasti rozpoctovania, makroekonomickej analýzy, riadenia dlhu a operácií štátnej pokladnice a nato, aby tieto oblasti boli riadne navzájom prepojené a aby sa naplnili dlhodobé potreby riadenia verejných výdavkov v trhovom hospodárstve pred vstupom do Európskej únie. Je pravdepodobné, že v rámci projektu sa vyskytnú dalšie potreby, preto sa dohola ciastka vo výške 500 tis. EUR ako rezerva.

Slovenská republika prevzala na seba záväzok uskutocnit reformu riadenia verejných financií. Hlavné ekonomické prínosy projektu pri posilnovaní inštitucionálnych mechanizmov fiškálnej kontroly, nástrojov na zabezpecenie efektívnej implementácie rozpoctovaných prostriedkov a väcšej transparentnosti financného riadenia vlády pravdepodobne niekolkonásobne prevýšia náklady projektu. Medzi ostatné prínosy projektu patria financné výnosy z minimálnych volných zostatkov v rámci vládnych inštitúcií a zamedzenie stratám z titulu nedostatocného riadenia dlhu a aktív.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS