ČLÁNOK
Svetová banka očakáva zvýšenie dynamiky rastu HDP SR
8. februára 2001

Svetová banka očakáva zrýchlenie tempa ekonomického rastu ekonomiky SR. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mal z úrovne z tesne pod 2 % v rokoch 1999 a 2000 postupne stúpnuť na 3,5 % v roku 2001 a v ďalších rokoch k úrovni 5 %. Uvádza sa to v Stratégii pomoci Slovenskej republike prostredníctvom skupiny Svetovej banky, ktorú tento týždeň schválila jej Rada výkonných riaditeľov.

Podľa stratégie bude môcť Slovensko do roku 2003 získať v prípade pokračovania reforiem úverové zdroje zo Svetovej banky vo výške 415 mil. USD, resp. až 765 mil. USD. Ak by sa reformy zastavili, SR môže počítať iba s 35 mil. USD.

Miera kapitálových investícií by v roku 2001 mala pohybovať na úrovni 30 % z vytvoreného HDP. Zároveň by intenzívne zvyšovanie exportu do EÚ mal vyrovnať nízky rast domáceho dopytu. Pod vplyvom zvýšeného dovozu investičného tovaru a dodávok v súvislosti s intenzívnejším tokom priamych zahraničných investícií (PZI), ale aj odbúrania dovoznej prirážky je tiež možné očakávať zvýšenie deficitu bežného účtu na vyše 4 % HDP v roku 2001. „Keďže však tok PZI pravdepodobne prevýši deficit bežného účtu, zahraničný dlh sa zrejme výrazne zníži,“ tvrdí Svetová banka.

Domáci dopyt bude možné v strednodobom horizonte zvládnuť úspornou fiškálnou politikou v kombinácii s nízkym rastom ceny práce a s reštrukturalizáciou podnikovej sféry. To by zároveň umožnilo zmierniť menovú politiku a znížiť reálne úrokové miery.

Štátny rozpočet SR na rok 2001 je podľa Svetovej banky založený na veľmi konzervatívnych príjmových hodnotách, a tak hoci vychádza z celkového fiškálneho deficitu na úrovni 5 % HDP, skutočný deficit by sa podľa banky mohol dostať na úroveň 3,5 % HDP. „Udržanie približne neutrálnej fiškálnej pozície si však aj tak vyžiada značné úsilie, keďže vláda bude musieť vyrovnať vplyv odbúrania dovoznej prirážky a zníženia sadzby dane z príjmu,“ uvádza sa v dokumente Svetovej banky. Celkový fiškálny deficit, vrátane úrokov z dlhopisov roku 2001 na reštrukturalizáciu bánk by po roku 2003 mal predstavovať maximálne 2 % HDP. Docielenie konštantného mierneho poklesu deficitu verejných financií bude závislé aj od zvrátenia súčasného stúpajúceho deficitu fondov Sociálnej poisťovne, ako aj na lepšej adresnosti programov sociálnej pomoci, zdôraznila SB.

Strednodobý scenár vývoja ekonomiky SR predpokladá, že nedôjde k výraznejšiemu zvýšeniu miery nezamestnanosti. Podľa Svetovej banky spomalenie rastu ekonomiky už dosiahlo dno a v následnom období sa očakáva rast dopytu po pracovných silách. Vlna prepúšťaní pracovníkov sa uskutočnila už v rokoch 1999 a 2000, keď sa ozrejmila pevnosť odhodlania vlády riešiť daný problém. „Vláda musí v každom prípade zabezpečovať účinné programy v zamestnanosti a v sociálnej pomoci, ako aj mechanizmy motivujúce začlenenie nezamestnaných do trhu práce za primerané náklady“, dodáva Svetová banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS