ČLÁNOK
ŠÚ zvýšil svoj odhad koncoročného rastu HDP na 2,1 %
14. decembra 2000

Štatistický úrad (ŠÚ) SR prognózuje ku koncu tohto roka rast hrubého domáceho produktu na úrovni 2,1 %. V porovnaní so svojou prognózou zverejnenou v septembri je tak úrad podstatne optimistickejší. V septembri totiž očakával ekonomický rast iba na úrovni 1,6 %. Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat) je vo svojich koncoročných odhadoch triezvejší, pričom očakáva rast HDP 1,9 %. Informácie zverejnil ŠÚ SR.

V prvom štvrťroku by sa mal ekonomický rast podľa ŠÚ zrýchliť na 2,2 %, podľa Infostatu dokonca na 2,5 %. Podľa vo štvrtok zverejnených údajov dosiahol rast hospodárstva SR v treťom štvrťroku 2,5 % a za celé obdobie od začiatku roka do konca septembra bol na úrovni 2 % medziročne.

ŠÚ v porovnaní so septembrovou prognózou nezmenil svoj odhad koncoročnej miery nezamestnanosti, ktorá by mala predstavovať 18,6 %. V prvom štvrťroku by mala nezamestnanosť stúpnuť na 18,8 %. V prognóze zamestnanosti na prvý štvrťrok 2001 úrad vychádza z pokračovania programu verejnoprospešných prác.

Úrad nekorigoval ani svoje odhady vývoja koncoročnej inflácie z pôvodných 8,4 %. Priemerná miera inflácie by mala v tomto roku dosiahnuť 12 %. Ku koncu prvého štvrťroka budúceho roka by mala miera inflácie predstavovať 7,3 %, podľa Infostatu iba 7 %. Prognóza inflácie na prvý štvrťrok 2001 zohľadňuje zverejnené zámery zvýšenia cien elektrickej a tepelnej energie, zemného plynu, železničnej a autobusovej dopravy, vodného a stočného, poštových výkonov, telekomunikácií a nájomného.

Ako uviedol ŠÚ, v jeho aktualizovanej prognóze na rok 2000 a prognóze na prvý štvrťrok 2001 sú premietnuté trendy vývoja za 1. – 3. štvrťrok 2000, výsledky konjunkturálneho prieskumu, vykonaného v podnikoch v novembri 2000 a štatistické prepočty ŠÚ SR. Prognóza vývoja podľa Infostatu je vypracovaná na základe modelového prepočtu.

Ukazovateľ
 

Prognóza vývoja

1.-3. štvrťrok 2000

rok 2000

1. štvrťrok 2001

ŠÚ SR

Infostat

ŠÚ SR

Infostat

absolútne
index 1.-3.Q 2000/

1.-3.Q 1999

absolútne
index 2000/1999
index 2000/1999
absolútne
index

1Q 2001/

1Q 2000

index

1Q 2001 / 1Q 2000

HDP (mld.Sk)* 659,4 102,0 887,5 102,1 101,9 219,7 102,2 102,5
Výberové zisťovanie pracovných síl, zamestnanosť (tis. osôb) 2094,8 98,0 2100,0 98,5 98,7 2095,0 100,0 100,4
miera nezamestnanosti (%)** 18,8 x 18,6 x 18,3 18,68 x 18,5
počet nezamestnaných (tis. Osôb) 489,7 119,8 485,0 116,4 114,2 490,0 99,2 97,9
Priemerný počet zamestnancov v hospodárstve SR (tis. Osôb) 1961,9 98,6 1968,5 99,0 99,3 1935,0 100,6 101,0
Priemerná mesačná mzda zamestancov v hosp. SR (Sk) 10960 106,4 11460 106,8 106,7 11295 107,6 107,6
Miera inflácie (%)
posledný mesiac obdobia x 8,7*** x 8,4**** 8,6**** x 7,3+ 7,0+
v priemere za obdobie x 13,3++ x 12,7+++ 12,1+++ x 8,3++++ 7,8++++

* metóda ESA , absolútne hodnoty sú v bežných cenách, indexy sú v stálych cenách

** v stĺpcoch prognóza Infostatu na rok 2000 a 1.Q 2001 je miera nezamestnanosti

*** v septembri 2000 oproti septembru 1999

**** v decembri 2000 oproti decembru 1999

+ v marci 2001 oproti marcu 2000

++ v priemere za 1.-3. štvrťrok2000 oproti 1.-3. štvrťoku1999

+++ v priemere za rok 2000 oproti roku 1999

++++ v priemere za 1. štvrťrok 2001 oproti 1. štvrťroku 2000


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS