ČLÁNOK
Strata ŽSR za minulý rok 9,315 mld. Sk
11. marca 1999

V prípade splnenia záväzkov štátu vyplývajúcich zo zmluvy o výkone služieb vo verejnom záujme, dosiahne skutočná strata železníc 5,850 mld. Sk. Oproti roku 1997 je to o 1,651 mld. Sk viac. Na tlačovej konferencii o tom včera informoval generálny riaditeľ ŽSR Andrej Egyed.

Strata vyčíslená na 5,850 mld. Sk presahuje plánovanú sumu o 2,087 mld. Sk. Tento stav spôsobilo hlavne čerpanie nákladov vo výške 28,136 mld. Sk, čo je o 4,585 mld. Sk viac ako plánovaný odhad. Výnosy síce prekročili plán o 2,497 mld. Sk, ich celková suma vo výške 22,286 mld. Sk však nestačila na pokrytie straty.

Podľa slov A. Egyeda bol hospodársky výsledok zapríčinený hlavne stratou z finančných operácií vo výške 3,709 mld. Sk, čo je o 2,770 mld. Sk viac oproti plánu. Len na splátky úrokov bolo vynaložených asi 1 mld. Sk. Druhým negatívnym faktorom bola neschopnosť vykryť stratu v osobnej doprave, ktorá dosiahla 1,889 mld. Sk. Nákladná doprava skončila v strate 4,079 mld. Sk, strata z hlavnej činnosti ŽSR tak presiahla 6 mld. Sk.

Tržby z prepravy vlani dosiahli 13,8 mld. Sk, čo je takmer o 2 mld. Sk menej ako plánovaná hodnota. Podiel týchto tržieb na celkových tržbách ŽSR pritom predstavuje takmer 62 %. Viac ako 34 %, čo je najväčšia časť nákladov, pripadá na osobné náklady, ktorých výška v minulom roku stúpla na 9,708 mld. Sk.

Celkový majetok ŽSR ku koncu minulého roka predstavoval takmer 73 mld. Sk. Približne tri štvrtiny tvorili stále aktíva. Pohľadávky boli evidované vo výške 5,737 mld. Sk, z čoho až 95 % tvorili krátkodobé pohľadávky prevažne z obchodného styku. Zhruba 72 % pohľadávok je po lehote splatnosti. Vlastné imanie sa podieľa na celkových pasívach železníc 53,52 %. Podiel cudzích zdrojov stúpol oproti roku 1997 o 12 %, dnes tak dosahuje 45,41 %, čo je približne 10 mld. Sk. Viac ako polovicu celkovej zadlženosti ŽSR tvoria bankové úvery a výpomoci, ktoré dosahujú 16,952 mld. Sk. Celková zadlženosť presahuje 32 mld. Sk, z čoho 3,17 mld. Sk pripadá na záväzky zo sociálneho zabezpečenia. Viac ako 60 % bankových úverov je krátkodobých.

V minulom roku ŽSR preinvestovali 4,213 mld. Sk. Z cudzích zdrojov bolo na investície vynaložených 1,202 mld. Sk, štátne dotácie dosiahli 280 mil. Sk, zvyšok kryli železnice z vlastných zdrojov. Celková suma investícií dosiahla za posledné 4 roky takmer 25 mld. Sk, pričom len 13 % bolo financovaných zo štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS