ČLÁNOK
Strata Poľnobanky v druhom štvrťroku znížila polročný zisk
14. augusta 2001

Poľnobanka, a.s. hospodárila v prvom polroku so ziskom 106,3 mil. Sk. Počas druhého štvrťroka pritom vykázala stratu 11,8 mil. Sk, pričom prvý štvrťrok ukončila so ziskom 118,1 mil. Sk. Hospodársky výsledok banky v druhom štvrťroku podľa zverejnených údajov ovplyvnil najmä nárast ostatných prevádzkových nákladov o 312 %.

Zisk banky pred tvorbou opravných položiek, rezerv a odpisom stratových nevymožiteľných pohľadávok predstavoval 226,4 mil. Sk. Poľnobanka v prvom polroku vytvorila 337,5 mil. Sk rezerv a opravných položiek a rozpustila 579 mil. Sk.

Bilančná hodnota banky klesla ku koncu júna medziročne o 11,5 % na 28,267 mld. Sk. Úvery klientom sa na celkovej hodnote pasív podieľali viac ako 40 percentami a predstavovali 11,458 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky z toho predstavovali 1,2 mld. Sk. Banka ku koncu júna držala 6,349 mld. Sk v štátnych pokladničných poukážkach a podobných dlhopisoch, ďalších 2,612 mld. Sk mala v investičnej zásobe ostatných cenných papierov. Viac ako 1,856 mld. Sk banka deponovala v emisnej banke a na šekových poštových účtoch a v pokladničnej hotovosti.

Zdroje Poľnobanky z takmer 70 % tvorili záväzky voči klientom, keď k ultimu júna predstavovali 19,613 mld. Sk. Záväzky voči iným bankám boli 3,29 mld. Sk, prostredníctvom vkladových certifikátov banka získala 1,618 mld. Sk. Základné imanie banky bolo 2,718 mld. Sk a rezervy 564,6 mil. Sk. Kapitálová primeranosť Poľnobanky bola na konci júna 18,48 %.

Prvý polrok sa v Poľnobanke niesol v znamení štrukturálnych a procesných zmien súvisiacich s nástupom strategického akcionára UniCredito Italiano SpA, ktorý v banke vlastní 72,39 % akcií. Prvé výsledky spolupráce s majoritným vlastníkom sa prejavili v rozšírení ponuky bankových produktov a služieb ako aj v implementácii progresívnych bankových riadiacich postupov. Druhým najvýznamnejším akcionárom s 19,90 % je Európska banka pre obnovu a rozvoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS